English | German | Russian | Czech

chlazený výrobek Czech

Translation chlazený výrobek translation

How do I translate chlazený výrobek from Czech into English?

chlazený výrobek Czech » English

refrigerated product

Grammar chlazený výrobek grammar

What are the grammatical properties of chlazený výrobek in Czech?

chlazený + výrobek · adjective + noun

++

Examples chlazený výrobek examples

How do I use chlazený výrobek in a sentence?

News and current affairs

Neuchopitelné charakteristiky, jež činí výrobek něčím více než pouze užitečným předmětem, jsou tím, co odlišuje drahé výrobky od levných - patří sem i design, značka a ekologická šetrnost.
The intangible characteristics that make a product more than simply useful are what differentiate expensive products from cheap products, and include design, brand name, and environmental friendliness.
Pokud byl váš mobilní telefon smontován v Indii, ale vyvinut a navržen ve Finsku, je to indický, anebo finský výrobek?
If your mobile phone was assembled in India, but developed and designed in Finland, is it an Indian or a Finnish product?
Země, která určitý výrobek nevyrábí, nemá zájem na jeho ochraně, zatímco země, jež jej vyrábí, protekcionistické zájmy mají.
A country that does not produce a product has no interest in its protection, while countries that do have protectionist interests.
Zdá se ovšem zvláštní, když stát v zásadě smí zakázat prodej určitého výrobku, ale nesmí povolit, aby se tento výrobek prodával pouze v balení obsahujícím názorné zpodobnění škod, které páchá na lidském zdraví.
It seems odd, however, to hold that the state may, in principle, prohibit the sale of a product, but may not permit it to be sold only in packs that carry graphic images of the damage it causes to human health.
Navíc je téměř nemožné nalézt výrobek, který by byl vyroben z materiálu či částí vyrobených jen v jedné zemi.
Moreover, it is next to impossible to find a product that consists entirely of materials and parts produced in one country.
Právě to je hospodárně navržený výrobek, který na rozvíjejících se trzích může probudit obrovskou novou spotřebitelskou poptávku.
This is the kind of frugally engineered product that can create enormous new consumer demand in emerging markets.
Ale Moore cítil, že jeho čest byla pošramocena, jeho tělo zneužito a tkáň přeměněna ve výrobek.
But Moore felt that his integrity was violated, his body exploited, and his tissue turned into a product.
Za svou těžkou práci však dostáváme velmi málo, protože než náš výrobek doputuje na trh, shrábnou zisk prostředníci.
But we receive very little for our hard work, because by the time our produce reaches the market, middlemen have taken the profit.
Nový instantní výrobek na bázi kukuřice, který je obohacený o vitaminy a minerály a vyrábí se v Ghaně, je prvním svého druhu na trhu díky své dostupnosti a přirozené integraci s kojením.
In Ghana, a new instant maize-based product, enriched with vitamins and minerals, is the first of its kind on the market, owing to its affordability and natural integration with breastfeeding.
Nevysmáli byste se (ve snaze nebýt neslušní snad mezi čtyřma očima) někomu, kdo zaplatí víc než 200krát tolik co vy a nakonec horší výrobek?
Wouldn't you laugh (maybe in private, to avoid being impolite) at someone who pays more than 200 times as much as you do, and ends up with an inferior product?
Pěstitelé vědí, že musejí dodat výrobek, jenž mají spotřebitelé rádi, a to jak pro jeho chuť, tak pro způsob, kterým se pěstuje.
The growers know that they have to provide a product that consumers like, both for its taste and for the way it is grown.

Are you looking for...?