English | German | Russian | Czech

chladicí soustava Czech

Translation chladicí soustava translation

How do I translate chladicí soustava from Czech into English?

chladicí soustava Czech » English

cooling system refrigeration

Synonyms chladicí soustava synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladicí soustava?

chladicí soustava Czech » Czech

chlazení chladicí zařízení chladicí systém

Grammar chladicí soustava grammar

What are the grammatical properties of chladicí soustava in Czech?

chladicí + soustava · adjective + noun

++

Examples chladicí soustava examples

How do I use chladicí soustava in a sentence?

News and current affairs

Každá finanční soustava ale musí mít schopnost přestát šoky, včetně těch velkých.
But any financial system must be able to withstand shocks, including big ones.
Taková reforma je nezbytná, -li mezinárodní finanční soustava zprostředkovávat transfery obrovských zdrojů, které podpoří požadované změny ve struktuře globální poptávky.
Such reform is essential if the international financial system is to mediate the sizeable resource transfers that will underpin the required changes in the structure of global demand.
Kromě toho všeho existuje stínová finanční soustava nebankovních finančních institucí, které si tak jako banky půjčují nakrátko likviditu a úvěrují nebo investují do dlouhodobějších a nelikvidních aktiv.
On top of all this, there is a shadow financial system of non-bank financial institutions that, like banks, borrow short and liquid and lend to or invest in longer-term and illiquid assets.
Tato stínová soustava zahrnuje strukturované investiční nástroje (SIV), konduity, fondy peněžního trhu, hedžové fondy a investiční banky.
This shadow system includes structured investment vehicles (SIVs), conduits, money market funds, hedge funds, and investment banks.
Finanční soustava se koneckonců nezhroutila úplně a Obamova administrativa se uvědoměle rozhodla oživit banky pomocí skrytých dotací, místo aby je nuceným způsobem rekapitalizovala.
After all, the financial system did not collapse altogether, and the Obama administration made a conscious decision to revive banks with hidden subsidies rather than to recapitalize them on a compulsory basis.
Vedoucí představitelé Číny však vědí, že jejich silně zakřiknutá bankovní soustava je zranitelná, poněvadž země pokračuje vampnbsp;postupné finanční liberalizaci a rezervy vampnbsp;zahraniční měně mohou být potřebné kampnbsp;rekapitalizaci.
But China's rulers know that their highly repressed banking system is vulnerable as the country continues to pursue gradual financial liberalization, and that foreign currency reserves may be needed for recapitalization.
Zadruhé, finanční soustava - jak banky, tak nebankovní instituce - je vážně pošramocená.
Second, the financial system - both banks and non-bank institutions - is severely damaged.
Kdykoli se finanční soustava dříve dostala na pokraj zhroucení, úřady se daly dohromady a vyvedly ji od propasti.
On previous occasions, whenever the financial system came to the brink of a breakdown, the authorities got their act together and pulled it back from the brink.
Stínová bankovní soustava, která je mimo dosah bankovních regulátorů a pojištění depozit, udržovala boom cen domů tím, že pomáhala zajistit více úvěrů pro jejich kupce.
The shadow banking system, which is beyond the reach of bank regulators and deposit insurance, fed the boom in home prices by helping provide more credit to buyers.
Před patnácti lety panoval konsenzus, že americká soustava sociálního zabezpečení je ve velkých potížích a že potřebuje cosi jako generální opravu motoru.
Fifteen years ago, the consensus was that America's Social Security System was in huge trouble, that it needed the equivalent of an engine rebuild.
Francie, jejíž bankovní soustava a průmyslová odvětví jsou silně exponovány vůči jižní Evropě, je ovšem významným příjemcem fiskální unie.
But France - whose banking system and industries are heavily exposed to southern Europe - is a major beneficiary of fiscal union.
Ve světle zkušeností se názor, že finanční soustava je jen výjimečně nestabilní nebo se jen výjimečně pohybuje po trvale neudržitelné dráze, jeví jako přinejmenším pochybný.
In light of experience, the view that the financial system is only exceptionally unstable or on an unsustainable path seems at least questionable.
Kdyby byla bankovní soustava dobře regulovaná a banky držící suverénní dluh si pořídily pojištění, nedobrovolná restrukturalizace by na finanční trhy měla vnést menší chaos.
If the banking system were well regulated, with banks holding sovereign debt having purchased insurance, an involuntary restructuring should perturb financial markets less.
Krajní podoby uvolnění měny se domáhají pouze agresivní zastánci volného trhu, kteří si zřejmě neuvědomují, že čínská chatrná finanční soustava nemůže přežít liberalizaci provedenou přes noc.
Only fire-breathing free-market advocates, seemingly oblivious to the fact that China's shaky financial system cannot survive liberalization overnight, are calling for an extreme version of floating.

Are you looking for...?