English | German | Russian | Czech

chlazený Czech

Translation chlazený translation

How do I translate chlazený from Czech into English?

chlazený Czech » English

refrigerated iced cooled

Synonyms chlazený synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlazený?

chlazený Czech » Czech

uměle ochlazovaný chladil

Inflection chlazený inflection

How do you inflect chlazený in Czech?

chlazený · adjective

+
++

Examples chlazený examples

How do I use chlazený in a sentence?

Movie subtitles

Máte chlazený pivo?
Got any cold root beer?
Čím dřív skončíme, tím dřív se vrátíme do města a dáme si chlazený pivo.
And the sooner we're through. the sooner we'll be back in town drinking cold beer.
Tady je chlazený humr a šampaňské je na ledu.
Grilled lobster, and I've taken the champagne out of the icebox so it's cold.
Mohu-li si dovolit návrh, co si dát malebnou projížďku a chlazený aperitiv?
If I may venture a suggestion, a scenic drive, a chilled aperitif?
Pernod, pěkně chlazený.
Cool iced pernod.
Váš deštěm chlazený Taittinger, pane.
Your rain-cooled Taittinger, sir.
Dělej. Dobrý, chlazený pití. Makej.
Give me some and I'll pay you double.
Strašný vedro. Chlazený pivo, mládenci?
God it's hot today.
Teď bych měl velikou chuť na chlazený nápoj v sympatickém prostředí.
I practice a lot.
Tady, dej si chlazený.
It takes, proves frozen.
Ti kluci, které hledáte - vsadím se o novej deseticent, že touhle dobou seděj v Chicagu, pijou chlazený pivo a smějí se tomu rozruchu, co nadělali.
Them kids you're lookin' for? I'd bet you a shiny new dime they're in Chicago now drinkin' a cold beer and havin' a laugh about the commotion they stirred up here.
Máš vodou chlazený trubice!
You got water-cooled tubes!
Jedno chlazený bych si teď dal.
Use one right now, could you?
Chceš jedno chlazený?
You want a cold beer, hermano?

Are you looking for...?