English | German | Russian | Czech

chladicí systém Czech

Translation chladicí systém translation

How do I translate chladicí systém from Czech into English?

chladicí systém Czech » English

cooling system refrigeration

Synonyms chladicí systém synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladicí systém?

chladicí systém Czech » Czech

chladicí zařízení chlazení chladicí soustava

Grammar chladicí systém grammar

What are the grammatical properties of chladicí systém in Czech?

chladicí + systém · adjective + noun

++

Examples chladicí systém examples

How do I use chladicí systém in a sentence?

Simple sentences

Koupil jsem si na kolo zabezpečovací systém proti krádeži.
I bought an anti-theft system for my bike.
Jazyk je živý systém, který se v průběhu času vyvíjí.
A language is a living system that evolves over time.
Neznáš ten systém.
You don't know the system.
Je to systém, který funguje.
It's a system that works.
Linux není operační systém, ale pouze jádro.
Linux is not an operating system, but only a kernel.
Nechápu tento systém.
I don't understand this system.
Starý společenský systém se pomalu rozpadá.
The old social system is slowly falling apart.

News and current affairs

Tento systém sice poskytuje stimuly k určitým typům výzkumu tím, že zajišťuje ziskovost inovací, ale zároveň umožňuje farmaceutickým společnostem šroubovat ceny vzhůru, přičemž stimuly nemusí nutně odpovídat společenskému přínosu.
While this system does provide incentives for certain kinds of research by making innovation profitable, it allows drug companies to drive up prices, and the incentives do not necessarily correspond to social returns.
Patentový systém může na inovace dokonce působit nepříznivě, protože podporuje utajování, ačkoliv nejdůležitějším vkladem do jakéhokoliv výzkumu jsou předchozí nápady.
The patent system may even have adverse effects on innovation, because, while the most important input into any research is prior ideas, the patent system encourages secrecy.
Celosvětově však náš systém inovací potřebuje mnohem zásadnější změny.
But, globally, our innovation system needs much bigger changes.
Podle Gleba Pavlovského, čelního ideologa Putinova režimu, je současný ruský systém dokonalý ve všech ohledech kromě jediného: nezná své nepřátele.
According to Gleb Pavlovsky, the Putin regime's leading ideologist, the current Russian system is perfect in all respects but one: it doesn't know its enemies.
Kdyby tato ústava měla být přijata ve znění třeba jen podobném tomu navrhovanému, EU by získala mnohé znaky i vnější parádu státnosti: vlastního prezidenta a ministra zahraničí, svůj vlastní právní systém.
If this constitution were accepted in anything like the proposed form, the EU would gain many attributes and trappings of statehood: its own president and foreign minister, its own legal system.
Právě to se dnes děje na Ukrajině, kde prezident Leonid Kučma navrhuje hodit náš prezidentský systém do koše a nahradit jej podivnou odrůdou parlamentního systému, kterou sám zosnoval.
That is exactly what is going on in Ukraine, where President Leonid Kuchma proposes to junk our presidential system and replace it with a strange type of parliamentary system he has concocted.
Chcete-li měnit systém, který se v ukrajinských poměrech jeví jako nejvhodnější, musíte pro to mít dobrý důvod.
To change a system that seems best suited to Ukraine's circumstances, you need a good reason.
Tvůrcům internetu, kteří představovali součást malé a uzavřené komunity, velmi vyhovoval otevřený systém, v němž bezpečnost není prvořadým zájmem.
The Internet's creators, part of a small, enclosed community, were very comfortable with an open system in which security was not a primary concern.
Pohlédněme na Ameriku v roce 1787: vytvoření federální vlády smetlo systém samostatných předrevolučních kolonií a zahájilo éru podnikatelské expanze po celém americkém kontinentu.
Look at America in 1787: creation of the federal government swept away the balkanized system of pre-revolutionary colonies, ushering in an era of entrepreneurial expansion across the entire American Continent.
Právní systém, školy i sdělovací prostředky by mohly vyvolat změnu, ale žádný oficiální orgán nebere tento problém dostatečně vážně, aby zahájil účinné kroky.
The legal system, schools, and the media could bring change, but no official entity takes the problem seriously enough to initiate effective action.
Teď je na vládě, aby soudní systém využila k prosazení právního řádu.
Now it is up to the government to use the judicial system to impose the rule of law.
Dlouhodobý přístup bude nakonec pravděpodobně zahrnovat systém založený na pravidlech, soustavu pobídek a investice do změny technologií.
At the end of the day, the long-term approach is likely to include a rules-based system, an incentives system, and investments in technology change.
Tento systém přináší vědcům a podnikatelům bezprecedentní finanční pobídky, aby se obohatili smělým vývojem nových technologií.
This system provides unprecedented financial incentives to scientists and entrepreneurs to aggressively develop new technologies and thus become rich.
Humanitární pomoc je do země dopravována, je vsak nutné vybudovat takový systém jejího rozdělování, aby jej vojenstí velitelé nemohli zneužívat a pomoc rozkrádat.
Humanitarian aid is being delivered, but a distribution system safe from the predations of Afghanistan's warlords needs to be built.

Are you looking for...?