English | German | Russian | Czech

adept Czech

Translation adept translation

How do I translate adept from Czech into English?

Synonyms adept synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as adept?

Inflection adept inflection

How do you inflect adept in Czech?

adept · noun

+
++

Examples adept examples

How do I use adept in a sentence?

Movie subtitles

Mocata je velký adept, možná dokonce ipsisimus.
Obviously Mocata is one of the great adepts. Perhaps even an lpsissimus.
Víte, ideální adept do komise je černá, pokud možno postižená odborářka odněkud z Walesu.
You see, the ideal quangoappointee is a black, Welsh, disabled woman Trade Unionist.
Willow Ufgood, nadějný adept?
Willow Ufgood, a hopeful?
Kdo je lepší adept k oloupení než dva obvázaní chlapi.
And what could be more perfect for a strong-arm robbery? Two drunk guys all bandaged up. They're already injured, for Christ's sakes.
Jackie, ty bys byl adept na klinický testy.
Jackie, you might be a candidate for clinical trials.
Každý adept kung fu chce být měkký a poddajný jako voda.
Every gung fu man is trying to do that to be soft, like water, and flexible and to adapt himself to the opponent.
Uh, nejsem zrovna vhodný adept pro tyto otázky.
Uh, I'm not really a good test for questions like that.
Náš první adept.
Look. Our first recruit.
Dobře, za chvíli poznáme, kdo je další adept.
We'll know soon enough who the next potential is.
Tenhle chlápek je adept na předávkování roku!
This guy's going to aspirate a bolus of barfola!
Williams, nováček, je opravdu adept na zlato.
Williams, the rookie, is really out for the gold.
Budoucí adept na Síň slávy.
Future hall-of-famer right there.
Je to úplně obyčejný teenager. nebo spíš žhavý adept na přijetí na vysokou školu.
He's pretty normal. No, he's a serious high school student.
Jacku, ty jsi ve skutečnosti lepší adept na Gormogona než Kyle Aldridge.
Jack, you are actually a better candidate to be Gormogon than Kyle Aldridge.

News and current affairs

Írán, kategorií stále mladá země, je další adept na titul nejrychleji stárnoucí země.
Iran, masih dianggap negara muda, adalah salah satu pesaing yang tengah memperebutkan gelar negara dengan laju penuaan tercepat.

adept English

Translation adept in Czech

How do you say adept in Czech?

Examples adept in Czech examples

How do I translate adept into Czech?

Movie subtitles

You're not very good at flying. But perhaps you're adept at running?
Nelétáš moc dobře, ale třeba jsi odborníkem na běh?
But I was much more adept at boxing.
Ale ještě víc mi šel box.
Look at him, almost an old man. with his flabby stomach and spindly legs. bring, with dog-like devotion, a fresh adept. who only a few nights ago was under his protection.
Pohleďte na něho. Téměř stařec s povadlým břichem a křivýma nožkama přivedl oddaně další adeptku, kterou nedávno ochraňoval.
Jill told me, you know, how with it you are. How adept you are for someone who's, for someone who can't see.
Jill mi řekla jak jsi chytrý a přizpůsobený na někoho kdo ztratil. kdo nevidí.
Anyone who wants to go away has to bring a new adept.
Každý, kdo chce vystoupit, musí přivést nového člena.
One would have said that you were quite adept at pulling the trigger, wouldn't one?
Jeden by řekl, že zrovna vám zmáčknout spoušť problém nedělá.
I've become quite adept at this sort of thing.
Stal jsem se v těchto věcech znalcem.
I see you're as adept at breaking into houses as you are into cars, Morales.
Vidím, že se umíš vloupat do domu Stejně jako do aut, Moralesi.
Danar is extremely adept, sir.
Danar je extrémně zdatný, pane.
Lefferts used to be a little more adept, I thought.
Zdá se mi, že Lefferts dřív býval obratnější.
I achieved the rank of master adept.
Dosáhl jsem stupeň nižšího mistra.
Assume he's socially adept.
Předpokládejme, že je společensky zběhlý.
She's not very adept at keeping her personal problems out of work.
Neumí oddělit práci od soukromí.
She's not very adept.
Neumí se příliš přizpůsobit.

News and current affairs

He was less adept in political infighting in Israel.
Méně zdatný byl v aréně izraelské politické rivality.
But anyone who is even vaguely familiar with the US approach to multilateral lending knows that no other country has been as adept at exploiting its power and leverage for strategic gain.
Každý, kdo je alespoň trochu obeznámený s americkým přístupem k multilaterálním půjčkám, však , že žádná jiná země na světě tak dovedně nevyužívá své síly a vlivu ke strategickým ziskům.
Third, consumers are generally not adept at dealing with interest-rate risk.
Za třetí nejsou spotřebitelé obecně zběhlí v práci s úrokovým rizikem.
Malaria poses a unique challenge, owing in large part to Africa's mosquito species, which are especially adept at transmitting the disease.
Unikátní problém představuje malárie, jejímž viníkem je z velké části jeden druh afrického komára, který je mimořádně zdatným přenašečem této choroby.
People who share health data are likely to be much more adept at managing it than they would have been just a few years ago.
Lidé, kteří sdílejí údaje o svém zdravotním stavu, budou pravděpodobně zběhlejší ve správě dat, než by byli ještě před několika lety.
The Chinese government is very adept at wielding this question.
Kupříkladu čínská vláda umí tuto otázku velmi obratně využívat ve svůj prospěch.
Rather than securing investment for productive sectors of the economy, the financial industry has become adept at securing investment in itself.
Spíš než aby zajišťoval investice pro výrobní sektory hospodářství, finanční průmysl si získal zdatnost v zajišťování investic do sebe samého.
But the world's great democracies--the US, India, the UK, and others--are increasingly adept at not allowing freely expressed opinions to constrain what the government does.
Největší světové demokracie - USA, Indie, Británie a další - jsou ovšem stále zběhlejší v tom, jak nedovolit svobodně projeveným názorům, aby omezovaly jednání vlády.
India controlled malaria after the 1960's, while Africa did not, one reason being that Africa's malaria-bearing mosquitoes are particularly adept at transmitting the disease.
Indie malárii potlačila na konci 60. let, Afrika však nikoliv; jedním z důvodů je to, že afričtí komáři přenášející malárii jsou při šíření nemoci obzvlášť zdatní.
Osama bin Laden was very adept at narrative.
Usáma bin Ládin byl velmi schopným interpretem.
However, a constant concern has been to adopt these changes without corrupting Muslim culture - to become technologically adept and yet remain devout Muslims.
Neutuchající obavou však bylo přijmout tyto změny, aniž by došlo k narušení muslimské kultury - stát se technicky zdatnými, a přece zůstat zbožnými muslimy.
Unfortunately, George W. Bush's administration has not proved particularly adept at conflict prevention.
Administrativa amerického prezidenta George W. Bushe bohužel neprojevuje při prevenci konfliktů žádnou zvláštní obratnost.
Admirably adept at weaving together all of Lebanon's political, religious, and nationalists threads, Hezbollah's leader, Hassan Nazrallah, is today the undisputed master of Lebanon.
Hasan Nasralláh, obdivuhodně obratný při splétání všech libanonských politických, náboženských i národnostních vláken, je dnes nesporným pánem Libanonu.
Britain's most adept and skillful politician has evidently known for years exactly what not to do about arranging his departure, and yet he has chosen to ignore his own advice.
Nejzdatnější a nejobratnější politik Británie celá léta zjevně věděl, čeho se při přípravě svého odchodu nemá dopustit, a přesto se rozhodl svou vlastní radu přehlížet.

Are you looking for...?