English | German | Russian | Czech

napájet Czech

Translation napájet translation

How do I translate napájet from Czech into English?

Synonyms napájet synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napájet?

Conjugation napájet conjugation

How do you conjugate napájet in Czech?

napájet · verb

Examples napájet examples

How do I use napájet in a sentence?

Movie subtitles

Brzo se bude napájet jen čerstvou vodou!
Soon she'll only feed herself with fresh water!
Ty i tví compadres můžete napájet stáda u Jicarilly.
You and your compadres can water your herds along the Jicarilla.
Mohlo by napájet nestabilní časovou červí díru.
Thank you.
Nebudu napájet tebe, tvý kamarády, příbuzný a nebudu.
I'm not gonna water you, your friends and your relatives, and I'm not.
Ale kdyby jedna jediná dokázala napájet přenosně rádio celý měsíc.
But if one of them could power a portable radio for a month.
Musí se při produkci těch efektů napájet z nějakého zdroje, pokud ho neskrývá po šaty.
She must be tapping into some sort of power source to produce those effects. She's not hiding that up her sleeve.
Ještě bychom mohli napájet štíty z warp pohonu.
We could run it off the warp drive.
Vypneme vedlejší systémy a budeme moct napájet tvý tvrdý světlo.
We'll power up your hard light drive. Come on.
Nepoužili jsme toto zařízení během války s Replikátory proto, že jsme neměli jak ho napájet.
We didn't use this facility during the Replicator war because we didn't have the means to power it.
Máš-li ženu napájet a hostit, pak musíš vědět, čím ji máš napájet a hostit.
If one is to wine and dine a woman, he must know what to wine and dine her with.
Máš-li ženu napájet a hostit, pak musíš vědět, čím ji máš napájet a hostit.
If one is to wine and dine a woman, he must know what to wine and dine her with.
A ta elektřina měla napájet celou výrobní linku.
That electricity was going to provide the power for the entire assembly line.
Je nebezpečné napájet se tím.
That potion is dangerous.
Jakmile modifikujeme náš generátor pole, abychom emitovali multifázové frekvence, bude napájet bezpečnostní sítě na obou lodích.
Once we modify our field generator to emit multiphasic frequencies, it will power the security grids on both ships.

News and current affairs

Podstatou nové studie dvou amerických vědců Willetta Kemptona a Coryho Budischaka je poznatek, že kombinace obnovitelných zdrojů a skladování vodíku by mohla do roku 2030 plně napájet velkou elektrickou síť při nákladech srovnatelných s dnešními.
Indeed, the bottom line of a new study by two American researchers, Willett Kempton and Cory Budischak, is that the combination of renewables and hydrogen storage could fully power a large electricity grid by 2030 at costs comparable to those today.

Are you looking for...?