English | German | Russian | Czech

napájený Czech

Translation napájený translation

How do I translate napájený from Czech into English?

napájený Czech » English

powered

Synonyms napájený synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napájený?

napájený Czech » Czech

umocněný

Inflection napájený inflection

How do you inflect napájený in Czech?

napájený · adjective

+
++

Examples napájený examples

How do I use napájený in a sentence?

Movie subtitles

Robotický vrták s vestavěným zdrojem energie, napájený kabely z našeho vlastního nukleárního reaktoru.
A robot drill with its built-in power source, fed by cables from our own nuclear reactor.
Je napájený baterií.
It's got a portable battery.
Každopádně je to napájený přítokem řeky Madison.
Anyway, it's fed by a tributary of the Madison.
Lithiem napájený vysokofrekvenční vysílač vysílající na kolika, 400 MHz?
Lithium-powered RF transmitter broadcasting at, what, 400 meg?
A foťák na jedno použití jako je tenhle. používá kondenzátor, který je napájený bateriemi, že?
Now, disposable cameras like this one, run off capacitors that are powered by batteries, right?
Dr. starku, ředitelko Wallaceová, představujeme vám solárně napájený, gamapulsní tomograf s ultravysokým rozlišením.
Dr. Stark, Principal Wallace, we present. Solar powered ultra high resolution gamma pulse tomography.
Ne, ne, je napájený ze systému.
It's drawing power from the system.
To je elektromagnet napájený z autobaterie.
What is this? - That is an electromagnet. Hooked up to a car battery.
Napájený vodíkem ve vodě.
Fueled by the hydrogen in the water.
Tady náš Sluncem napájený kámoš udělal ten drsný okozářící paprsek skrze amulet. Bez tebe bychom to nezvládli.
Other than our solar-powered friend over here doing that cool eyeball-zap-through- the-amulet thing that he did we couldn't have done it without you.
Téměř 2 km široký, napájený 10 000 tunami vody, která se každou sekundu valí přes skalnatý okraj. Toto je největší vodopád světa.
More than a mile wide, with up to 10,000 tonnes of water pouring over its lip every second, this is the world's largest waterfall.
to taky, bateriemi napájený, záložní systém, ovšem bez baterií.
It also has a battery-powered back-up system, but no battery.
O kamery bych se nebál, napájený jsou zevnitř.
I wouldn't worry about the CCTV 'cause they don't feed out externally.
Je to jen prototyp. Teoretický stroj napájený teoretickou substancí.
A theoretical machine powered by a theoretical substance.

Are you looking for...?