English | German | Russian | Czech

napájecí Czech

Translation napájecí translation

How do I translate napájecí from Czech into English?

napájecí Czech » English

supply feeding

Synonyms napájecí synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napájecí?

napájecí Czech » Czech

zásobovací přívodní plnicí

Inflection napájecí inflection

How do you inflect napájecí in Czech?

napájecí · adjective

+
++

Examples napájecí examples

How do I use napájecí in a sentence?

Movie subtitles

Kdybyste měla asi takhle velký tranzistor a napájecí zdroj a dost tenký drát, dala byste to dohromady?
If you had a transistor about this size and power output and a thin enough wire, could you mend it?
Napájecí kabely se smršťují.
Energy cables are shrinking.
Spocku, ten zásah Tholianů. nám seškvařil napájecí konvertory.
That hit from the Tholians fused our power supply converters.
Vypadá to, že proud antihmotových pozitronů mohl přetížit napájecí systém.
Okay, we might have lucked out. If I can get this thing working again.
Pojď sem a sleduj napájecí vodu.
Come here and watch the feedwater.
Průtok napájecí vody klesá.
Feedwater flow is decreasing.
Možná někde uniká napájecí voda, ale nevím, z kterého ventilu.
It may be a feedwater leak, but we can't tell which valve.
Barney, otevři napájecí vodu!
Barney, give me feedwater.
Zastavili jste přívod napájecí vody v domnění, že je tam hodně?
You began to cut off the feedwater, thinking the water was too high?
Zkontrolujte napájecí vodu!
Check the feedwater.
Ventily napájecí vody!
Check feedwater valves!
Distorze červí díry přetížila hlavní napájecí systém.
Wormhole distortion has overloaded the main power systems.
Denní rozkazy a napájecí energie.
Orders for the day and the power to carry them out.
Stačí vypnout všechny nepotřebné napájecí systémy a Holly říkal, že to jde.
If we turn off all unnecessary systems, Holly says it'll work.

Are you looking for...?