English | German | Russian | Czech

napájecí voda Czech

Translation napájecí voda translation

How do I translate napájecí voda from Czech into English?

Grammar napájecí voda grammar

What are the grammatical properties of napájecí voda in Czech?

napájecí + voda · adjective + noun

++

Examples napájecí voda examples

How do I use napájecí voda in a sentence?

Simple sentences

Tichá voda břehy mele.
Still waters run deep.
V studni nebyla žádná voda.
There was no water in the well.
Voda žádná není.
There is no water.
Voda mrzne při 0 stupních.
Water freezes at 0 degrees Centigrade.
Voda zmrzla.
The water turned to ice.
V řece nebyla voda.
There was no water in the river.
Dneska mi není dobře. Důvodem je ta voda ze studny.
I don't feel well today. That well water is the reason.
Vzduch je lehčí než voda.
Air is lighter than water.
Déšť je voda padající z mraků.
Rain is water falling from clouds.
Voda je těžká.
Water is heavy.
Nemůžu ty talíře umýt. Není voda.
I cannot rinse the dishes. There is no water.
Voda byla studená.
The water was cold.
Voda je čistá.
The water is clean.
Voda je život.
Water is life.

News and current affairs

V řečišti se objeví voda teprve s příchodem každoročních letních dešťů.
Only when the annual rains begin in the summer does water reappear in the river bed.
Na celém Blízkém východě je voda bezpečnostním tématem.
Across the Middle East, water is a security issue.
Voda je podstatou života.
Water is the essence of life.
V prostředí konkurujících si požadavků na základní potřeby, jako jsou zdravotní péče nebo pitná voda, jsou však nutností užší a nákladově efektivnější vzdělávací cíle.
But, amid competing demands for basic necessities like health care and potable water, narrower, more cost-effective education targets are essential.
Bush přesto o těchto obavách zjevně nevěděl, a to ani několik dní poté, co hurikán hráze zničil a město zaplavila voda.
Yet Bush apparently did not know of these concerns, even days after the hurricane destroyed the levees and flooded the city.
Vedle kontroly energetických dodávek z oblasti se potenciální příčinou konfliktu stává voda, vzhledem k jejímu vážnému nedostatku v Číně.
Aside from control of the region's energy supplies, water has become a potential source of conflict, given China's serious shortages.
Podle mnoha lidí se voda liší od zdrojů, jako je ropa, protože pro většinu účelů (zejména pro pěstování plodin) ji nelze ničím nahradit.
Many argue that water is different from resources such as oil, because there are often no substitutes for water in most uses (particularly growing food).
Na zeměkouli je vody úžasné množství, ale většinu tvoří slaná oceánská a poloslaná podzemní voda.
There are prodigious quantities of water on the globe, but most of it is salty ocean water and brackish groundwater.
Do otevřených stanic metra natekla slaná voda.
Salt water came streaming into open subways.
Jsou to místa, kde je voda rok co rok tak vzácná, že produkce plodin je tam přinejlepším okrajová.
These are places where water is so scarce year after year that crop production is marginal at best.
Stejně tak vzniká ekonomická hodnota, pokud se odpadní voda přirozeně vyčistí v mokřadech, ale protože přitom nedochází k žádné transakci, není to v HDP započítáno.
Likewise, there is economic value produced when wastewater is naturally cleaned by wetlands, but no transaction has occurred, so it is not counted in GDP.
Ochlazená voda se pak znovu vpraví do dalšího průchodu pod povrchem.
Then re-inject the now cooled water for another pass through the subsurface.
Psychologie se však uplatňuje i na spekulativních trzích a onen obraz mizejícího grónského ledovce možná zvyšuje uvěřitelnost představy, že se vyčerpává i všechno ostatní - půda, voda, ba dokonce i čerstvý vzduch.
But psychology also matters in speculative markets, and perhaps that image of the Greenland ice disappearing makes it seem all too plausible that everything else- land, water, even fresh air - is running out too.
Další voda však již nebude k dispozici.
But there won't be any more water.

Are you looking for...?