English | German | Russian | Czech

napájení Czech

Translation napájení translation

How do I translate napájení from Czech into English?

Synonyms napájení synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napájení?

Inflection napájení inflection

How do you inflect napájení in Czech?

napájení · noun

+
++

Examples napájení examples

How do I use napájení in a sentence?

Movie subtitles

Pro jeho sestrojení bychom museli vykuchat asi dvě třetiny. lodní elektronické výbavy a k napájení pak vyndat z lodi hlavní pohon.
To build one, we'd have to cannibalize about two-thirds..of a ship's electronic gear, and then unship the main drive to juice it.
A během veškeré této doby, co bylo jejich zdrojem napájení?
And during all this time, what was the power source?
Zapnout nouzové napájení.
Engage emergency power.
Nouzové napájení zapnuto.
Emergency power on.
Ano. Nebo v napájení.
Yes, or electric.
Ian si myslí, že je to napájení.
Well, Ian thinks there was a power failure.
Říkala jsi, že je to napájení.
You said there'd been a power failure.
Zatím nemáme napájení, ale ho budeme mít.
There's no power on now, but once there is.
Mám vypnuté napájení.
My power's gone.
Napájení se obnovilo.
The power came up.
Poslouchej Vargo. Zdroj napájení je uzamčen přímo s Ionizérem.
Listen, Varga, the power source is locked in directly with the ioniser.
Dobře, zapni napájení, Liz, ano?
Right, switch on the power, Liz, will you?
napájení.
Water. My water.
napájení, řeklo zvíře plné zlosti.
My water. 'GrowIed the wolf, stern and cold'.

News and current affairs

Záložní zdroj napájení, který je nezbytný pro udržení základních bezpečnostních funkcí, jako je chlazení reaktorů a vyhořelých palivových tyčí, nebyl ve Fukušimě dostatečně chráněný.
At the Fukushima site, the backup power supply, essential for maintaining vital safety functions such as cooling the reactors and spent fuel rods, was not properly protected.
Počátkem 70. let spotřeboval průměrný Američan zhruba 70 milionů britských tepelných jednotek (BTU), tedy něco přes 70 milionů kilojoulů ročně na vytápění, chlazení a napájení svého domu.
Back in the early 1970's, the average American expended roughly 70 million British thermal units per year to heat, cool, and power his or her home.
Když je zapotřebí jednofázový nebo třífázový střídavý proud o napětí 230V (například na napájení větších strojů), musí se použít invertor (měnič).
When single-phase or three-phase 230V AC power is needed (say, to power larger machines), an inverter must be used.

Are you looking for...?