English | German | Russian | Czech

napáchat Czech

Synonyms napáchat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napáchat?

napáchat Czech » Czech

způsobit zapříčinit udělat natropit nadělat

Examples napáchat examples

How do I use napáchat in a sentence?

Movie subtitles

Mohou rozbít jemné přístroje, napáchat nezměrnou škodu.
They can smash delicate apparatus. They can do endless mischief.
Ale právě teď jsi zoufalý. Mohl bys udělat něco hloupého. Mohl bys napáchat víc škody než užitku.
But in your state, you may act rashly and do more harm than good.
Chlad a vlhkost mohou napáchat velkou škodu.
The cold and damp are very dangerous.
Ta mapa pouze ukazuje, co by Andromeda mohla napáchat v rukách nepřítele.
That map only shows what Andromeda could do in the hands of an enemy.
Christophere, víš, že představivost může napáchat hodně škod.
Christopher, you know imagination can get a person into a lot of trouble.
Jedna dívka mezi námi všemi přece nemůže napáchat tolik škody.
One girl amongst so many of us. Can't do much harm.
Některé lži mohou napáchat mnoho zla.
Some lies can do a lot of harm.
Kolik škody mohla ta bomba napáchat?
How much damage could this bomb do?
Chápeš, jakou škodu múže napáchat jedinej stupidní negr?
Do you know the damage one ignorant Negro can do?
Když se nebudeš šetřit, můžeš napáchat nenapravitelné škody.
If you push yourself, you might do irreparable damage.
Kolik zla dokážou ještě napáchat?
How much more evil can they do?
Nezhřešil jsem, ale zamýšlím napáchat tolik zla, kolik jen zmůžu.
I haven't sinned but I intend to commit all the evil I can.
Jestli budeme znovu operovat, můžeme napáchat další škody.
If we operate again we may just cause further damage.
V tom případě, pane, jste si vědom škody, kterou můžete napáchat na pověsti mladé dámy, pokud se s setkáte a zatáhnete do konverzace, pokud není doprovázena?
Then, sir, are you aware of the injury you may do to a young lady's reputation if you meet her and detain her in conversation when she's unaccompanied?

News and current affairs

Kdo by býval věřil, že jediná administrativa dokáže tak rychle napáchat tak velkou škodu?
Who would have believed that one administration could do so much damage so quickly?
Někdy si lídři myslí, že vize dokáže vyřešit většinu jejich problémů, avšak nesprávná vize - nebo vize přehnaně ambiciózní - může napáchat škody. Georgi H.
Sometimes leaders think that vision can solve most of their problems, but the wrong vision - or an overly ambitious vision - can do damage.
Porušování sexuálních norem s sebou přinejmenším v USA stále nese morální pohanu, jež nemá žádný vztah k jakékoliv skutečné škodě, kterou může napáchat.
In the US, at least, breaching sexual norms still brings with it a moral opprobrium that is unrelated to any real harm it may do.
Z veskrze domácích důvodů manipuluje každá země dějinami ničivé války a rozpoutává vášně, které mohou pouze napáchat ještě větší škody.
For entirely domestic reasons, each country is manipulating the history of a devastating war, triggering passions that can only cause more damage.
Jinými slovy by revoluce v Saúdské Arábii nebo blokáda Hormuzského průlivu stále mohla napáchat USA a jejich spojencům škody.
In other words, a revolution in Saudi Arabia or a blockade of the Strait of Hormuz could still inflict damage on the US and its allies.
NEW YORK - Teroristické činy mohou napáchat strašlivé škody.
NEW YORK - Acts of terror can inflict terrible damage.
Naopak dosáhlo toho, čeho dosáhnout mělo: udrželo krizi v rozumných mezích, protože zabránilo napáchat škody na měnových trzích uvnitř eurozóny.
Instead, the euro achieved what it was meant to achieve: the crisis was contained, because it could not inflict damage on foreign-exchange markets within the euro area.
Ve skutečnosti se jim však nelíbí konkurence samotná a bojují proti prostřednictvím nástroje, jímž mohou napáchat ještě větší škody sami sobě.
In reality, what they don't like is competition itself, and they fight it by deploying an instrument that can inflict even greater damage on themselves.
Ovšem na rozdíl od překonané vojenské strategie dokáže chybná měnová politika napáchat neodvratné škody, ne jen znepokojivá rizika.
But unlike backward-looking military strategy, flawed monetary policies produce inevitable damage, not merely worrisome risks.
Dlouhé příměří Hamásu s Izraelem navíc ukazuje, že toto hnutí by mohlo být při správné míře přesvědčování ochotno vzdát se násilí, ale bude-li nadále vyčleňováno, dokáže napáchat strašlivé nepříjemnosti.
Moreover, while Hamas's long truce with Israel shows that it may be willing to abandon violence given the right amount of persuasion, it can make itself a terrible nuisance if it continues to be excluded.
Jedinou otevřenou otázkou na obou místech tak zůstává, kolik škod bude muset Izrael napáchat, aby dosáhl nových příměří.
The only open question in both places is how much damage Israel will need to inflict to obtain new cease-fires.
NEW YORK - Po ekonomické pohromě let 2008-2009 jsou lidé pochopitelně ostražití před spouští, již by mohla napáchat další finanční krize.
NEW YORK - After the economic disaster of 2008-2009, people are understandably wary of the devastation that yet another financial crisis can wreak.
Ještě naléhavější je však nebezpečí, že jakákoliv forma genetické úpravy zárodečné linie by mohla napáchat dlouhodobé či trvalé škody.
But the more urgent threat is that any kind of germline genetic modification could do long-term, permanent damage.
Navzdory všem rizikům, na které se můžeme připravit a také to děláme, navíc mohou největší škody napáchat rizika, na něž se připravit nemůžeme.
Moreover, for all the risks that we can and do plan for, it is those for which we cannot prepare that can do the most damage.

Are you looking for...?