English | German | Russian | Czech

klidně Czech

Meaning klidně meaning

What does klidně mean in Czech?

klidně

calmly klidným způsobem  Při rozhovoru působil vyrovnaně a klidně. hovor. vyjadřuje samozřejmost popř. absenci zábran při nějaké činnosti   budete potřebovat, zase se na nás klidně obraťte.

Translation klidně translation

How do I translate klidně from Czech into English?

Synonyms klidně synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klidně?

Examples klidně examples

How do I use klidně in a sentence?

Simple sentences

Mohl bys klidně čekat do úterý.
You might as well wait until Tuesday.
Klidně mu to můžeš říct předem.
You may as well say it to him in advance.
Když budete cokoli potřebovat, klidně na zazvoňte. Rád vám pomůžu.
If you need anything, ring my bell any time. I'll be glad to help you.
Rychlá hnědá liška klidně může jít ošukat líného psa.
The quick brown fox may as well go fuck the lazy dog.
Můžu to klidně udělat hned.
I might as well do it now.
Klidně můžeš počkat tady.
You're welcome to wait here.
Klidně kontaktujte, pokud máte jakékoliv další otázky.
Feel free to contact me if you have any other questions.

Movie subtitles

To on. Takže.. takže můžete klidně. Složit své zbraně.
So, so you might as well just, just put down your guns!
Najdi jinou možnost, pak se stanu tvým spojencem tisíckrát nebo klidně i deseti tisíckrát.
Find a real way. Then I will be your ally a thousand, even ten thousand times.
Klidně, proč ne.
So be it.
se s tebou klidně líbat budu.
I'll make out with you.
No, vlastně, jestli jsi jako tvůj otec, můžu klidně jen pár minut počkat v hale.
Well, actually, if you're anything like your dad, I can just wait in the hall for a couple of minutes.
Klidně tam mohl být totálně sťatý.
For all we know, he could have been completely trolleyed up there.
Vlastně řekl, že spolu klidně můžeme uprchnout.
In fact, he said we were perfectly welcome to elope.
Podívej, klidně přitopím.
Look, I'll even. Look, I'll turn it up.
My můžeme klidně odejít.
Oh, oh, we can just walk out.
Musíš tam nakráčet a You gotta go in there říct Oliverovi, že jsi schopná klidně odejít.
You gotta go in there, tell Oliver that you are willing to walk away.
Dostaneme senátora ven a pak klidně můžeme rozebírat současnou situaci.
We get the Senator out, then we'll have time to go over the situation.
Pes klidně naslouchal slovům svého pána.
Generally, the dog was still and merely blinked at his master words.
Existují ale ovšem i doznání, jež mohla klidně být dosti blízko pravdě, hlavně v dobách, kdy vládly pověry.
But there are also confessions, which might very well be close to the truth, namely during the times when superstition ruled.
Když nikdo nic nenabídne, můžu klidně jít.
Well, if there's not gonna be any more bidding, I might as well quit.

News and current affairs

A když následujícího roku zemřelo při sebevražedném útoku v londýnském metru 52 lidí, Britové rovněž reagovali poměrně klidně, poněvadž v 70. letech zažívali celé roky irské teroristické násilí.
When 52 people were killed in a suicide bombing on the London Underground the following year, the British, too, reacted with relative calm, having lived through years of Irish terrorist violence in the 1970's.
Ti, kdo se obávají vzniku evropského superstátu, mohou klidně spát.
Indeed, those who worry about the creation of a European superstate can rest easy.
Starší zdravý člověk si může klidně vážit práce na částečný úvazek, pokud tato práce pružný charakter.
A healthy older person may well appreciate part-time work if it comes with flexibility.
Poslední slovo může klidně mít ono nové a sílící politického voličstvo a jeho nesouhlas.
The opposition posed by this newly empowered political constituency could be decisive.
Jak mi kdysi řekl Lee Kuan Yew, zakladatel moderního Singapuru, lídr se musí rychle učit, prověřovat realitu, být s to měnit názory podle změn okolností a za krize jednat klidně.
As Lee Kuan Yew, the founding father of modern Singapore, once told me, a leader must be a quick learner, test reality, be prepared to change his mind as conditions change, and act calmly in a crisis.
Mušaraf zatím přijímá své slábnoucí postavení klidně - třebaže mu mnoho jiných možností nezbývá.
So far, Musharraf has accepted his diminishing stature quietly - though he has few other options.
Znamená to však, že můžeme přestat panikařit a začít klidně uvažovat, abychom měli jistotu, že se soustředíme na správná témata.
But it does mean that we can quit panicking and start thinking calmly to ensure that we focus on the right issues.
Pokud se jim to podaří, Srbsko popluje dál - pomalu, bez velkolepých úspěchů, dezorganizovaně, ale klidně a správným směrem.
If they do Serbia will sail on - slowly, without spectacular successes, in a disorderly way, but peacefully and in the right direction.
Nemálo Evropanům nedá bezpříkladný úspěch Irska klidně spát.
Few Europeans are losing sleep over Ireland's unprecedented good times.
Indický kabinet, který na předchozí teroristické potupy reagoval klidně a zdrženlivě, nemá tentokrát jinou možnost než ráznou odpověď.
India's government, which has reacted to previous terrorist outrages with calm and restraint, has no choice this time but to respond decisively.
Směnný kurz měny sice klesá, ale do doby, než článek vyjde, může klidně začít stoupat.
If a currency's exchange rate is falling, it may well be rising by the time one's article appears.
Mohly by se ale klidně mýlit, stejně jako se na počátku léta mýlili fotbaloví odborníci.
They may be as mistaken about Brazil as world football experts were earlier this summer.

Are you looking for...?