English | German | Russian | Czech

klidová poloha Czech

Translation klidová poloha translation

How do I translate klidová poloha from Czech into English?

klidová poloha Czech » English

normal position

Grammar klidová poloha grammar

What are the grammatical properties of klidová poloha in Czech?

klidový + poloha · adjective + noun

++

Examples klidová poloha examples

How do I use klidová poloha in a sentence?

News and current affairs

Západ se musí vyjádřit zcela jasně, že geopolitická poloha Ukrajiny již nadále není dostatečnou zárukou pokračování podpory.
The West must make it clear that Ukraine's geopolitical position isn't enough to guarantee continued support.
Strategie fungují nejlépe, pokud jsou uzpůsobené tak, aby vyhovovaly požadavkům konkrétních podmínek, jako jsou zeměpisná poloha, typ organizační jednotky nebo fungování daného oddělení.
Strategies work best when they are tailored to fit the requirements of specific conditions, such as geographic locations, business unit type, or department function.
Možná je zeměpisná poloha osudem.
Perhaps geography is destiny.
Zeměpisná poloha Berlína se v Evropské unii zítřka zdá být blíže středu, zatímco poloha Paříže by se mohla dostat na její samý okraj.
Berlin's geographical position in the EU of tomorrow now seems more central, with Paris on the fringe.
Zeměpisná poloha Berlína se v Evropské unii zítřka zdá být blíže středu, zatímco poloha Paříže by se mohla dostat na její samý okraj.
Berlin's geographical position in the EU of tomorrow now seems more central, with Paris on the fringe.
Rovněž v případě budoucích škod nejsou hlavním určujícím faktorem skleníkové plyny, nýbrž počet obyvatel, jejich poloha ve vztahu k oblastem výskytu hurikánů a jejich zranitelnost.
Population, exposure, and vulnerability, not greenhouse gasses, are the main factors underlying future damage as well.
Dokážou se dostatečně odlišit jako životaschopný alternativní model ve světě, kde zeměpisná poloha představuje čím dál menší překážku obchodování?
In a world in which geography is a diminishing barrier to business, can cooperatives sufficiently distinguish themselves as a viable alternative model?
Po řádné úvaze je zřejmé, že polské existenční zájmy, geopolitická poloha a jeho dějiny vyžadují, aby se svým jednáním co nejvíce snažilo přispět k silné EU.
Properly considered, Poland's existential interests, its geopolitical location, and its history, demand that it do everything to contribute as much as possible to a strong EU.
A konečně, s možnostmi, jež přinášejí turecké islámské tradice, regionální kontakty, zdroje a geografická poloha, získá EU mnohem lepší pozici pro vyvíjení stabilizačního vlivu na region, jenž bude na evropskou bezpečnost působit buď jak buď.
Finally, with the opportunities that Turkey's Islamic traditions, regional contacts, resources, and geography provide, the EU will be much better placed to exert a stabilizing influence on a region that will affect Europe's security in any case.
Dějiny a zeměpisná poloha - měřená vzdáleností od nejbližších přístavů - izolovaly tyto země fyzicky, ekonomicky i sociálně a prohloubily obtíže plynoucí z jejich přechodu na tržní hospodářství.
History and geography - measured by distance from the closest seaports - have isolated these countries physically, economically, and socially, and have exacerbated the difficulties of their transitions to market economies.
Co nás však od Saakašviliho odlišuje, je to, že si uvědomujeme, že dějiny, geografická poloha i ekonomika vyžadují úzké vztahy s Ruskem.
But what separates us from Saakashvili is that we understand that history, geography, and economics dictate close ties to Russia.

Are you looking for...?