English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE klidný COMPARATIVE klidnější SUPERLATIVE nejklidnější

klidný Czech

Meaning klidný meaning

What does klidný mean in Czech?

klidný

still, calm s malou mírou pohybu či bez něj  Vítr se utišil a rybáři pozorovali klidnou hladinu rybníka. quiet, silent s malou mírou hluku či bez něj  Hledám ke koupi byt v klidné ulici. bez vzrušení  S klidným výrazem ve tváři sledoval jejich hádku.

Translation klidný translation

How do I translate klidný from Czech into English?

Synonyms klidný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klidný?

Inflection klidný inflection

How do you inflect klidný in Czech?

klidný · adjective

+
++

Examples klidný examples

How do I use klidný in a sentence?

Simple sentences

Moji přátelé vždy říkají, že jsem příliš klidný ale moje rodina vždy říká, že jsem protivný.
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.

Movie subtitles

To byl klidný večer.
Well, it was a quiet one.
Klidný den?
Slow day?
Těšil jsem se na klidný večer, který strávím s tebou.
I was looking forward to a quiet night in with you.
mám klidný svědomí.
My conscience is clear.
To je důvod, proč mám klidný dobrý život a mám čas o všem přemýšlet.
That's why I've got to be quiet a good deal and have time to reflect in.
A pak jsem měla klidný, pěkný oběd se čtyřmi právníky.
And then I had a restful, nice luncheon with four lawyers.
Je teď klidný.
He's calm now, and quiet.
Přeji vám a manželovi klidný odpočinek.
Hope you and your husband rest comfortable.
Klidný vecer jen s vámi.
A quiet evening alone with you.
Každý králův přítel tu může být klidný.
Any friend of Richard's is free of this forest.
Jen jsme si užívali příjemný klidný večer.
Just having a quiet evening at home.
Ale račte být klidný, dáma se určitě vrátí.
The lady is sure to return.
No to můžete být úplně klidný, se s tou slečnou určitě rozejdu.
Well don't worry. I'm finishing with her.
Přišel chlápek, úplně klidný, namířil zbraň skrz okno a Tonyho zastřelil.
Your friend Chick O'Bannon. Now do I win that bet?

News and current affairs

Držet se jednoduchého cíle, abych měl klidný život, byť vím, že je nedokonalý, je přinejmenším nevkusné.
Sticking to a simple objective in the interests of a quiet life, even if you know it to be imperfect, is an inelegant posture at best.
Avšak tam, kde je McCain vznětlivý a rozrušený, zůstává Obama mírný a klidný.
But where McCain is impulsive and emotional, Obama is low-key and unemotional.

Are you looking for...?