English | German | Russian | Czech

klasifikovat Czech

Meaning klasifikovat meaning

What does klasifikovat mean in Czech?

klasifikovat

classify zařazovat či zařadit do nějaké kategorie udělit známku (zejména ve škole)

Translation klasifikovat translation

How do I translate klasifikovat from Czech into English?

Synonyms klasifikovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klasifikovat?

Conjugation klasifikovat conjugation

How do you conjugate klasifikovat in Czech?

klasifikovat · verb

Examples klasifikovat examples

How do I use klasifikovat in a sentence?

Movie subtitles

Tohle je treba klasifikovat jako nejvyšši krizové tajemstvi.
This must be classified as top crisis secret.
Pane Williamsi, obávám se, že vás nemohu klasifikovat, na nemocnici to nestačí.
Mr. williams, I'm afraid I can't give you any marks So I won't be able to recommend you for hospital.
Musíme klasifikovat tuto planetu.
We must classify this planet.
Klasifikovat?
Classify?
Bude vás i klasifikovat a pak mi známky předá.
He will also classify and then he passes signs.
Musel bych to klasifikovat jako mutaci.
I'd have to classify that as a mutation.
Ptám se, jak jinak bychom je mohli klasifikovat?
I mean, how else would you classify them?
Počítač nemůže tu vaši živou hmotu klasifikovat.
The computer can't classify your new life-form.
Můžete. Můžete to klasifikovat jako odpor při zatýkání.
You - you could issue a severe reprimand, sir.
Napadlo to, když jsem chtěl klasifikovat váš druh. Uvědomil jsem si že vlastně nejste savci.
It came to me when I tried to classify your species and I realized that you're not actually mammals.
Nemíním to klasifikovat dokud z toho neodejde život a nezmizí to z lodi.
I don't want to classify it, Unless we classify it as dead and off my ship.
se to klasifikovat jako okrádání záporňáka, nebo máš úplně novou výmluvu ke kradení něčeho, co ti nepatří?
Does this qualify as stealing from a bad guy, or do you have a new handy excuse for swiping something that doesn't belong to you?
Což znamená, že můžeme klasifikovat, jako přeběhlíka.
Which means technically we can classify her as a defector.
Chtějí klasifikovat cizí technologii jako. národní bezpečnostní riziko a utajit ji.
They want to classify the alien technology as a. a national security risk and impound it.

News and current affairs

Nejkurióznějším aspektem postoje ECB byla pohrůžka, že restrukturalizované vládní dluhopisy jako zástavu nepřijme, pokud ratingové agentury usoudí, že restrukturalizaci je třeba klasifikovat jako úvěrovou událost.
Indeed, the most curious aspect of the ECB's position was its threat not to accept restructured government bonds as collateral if the ratings agencies decided that the restructuring should be classified as a credit event.
Pravidla, která se konkrétně vztahují na dlouhodobé investiční produkty či strategie, lze klasifikovat tak, že mají přímý dopad.
Rules that apply specifically to long-term-investment products or strategies can be classified as having a direct impact.
Původní swapové linky bylo možné právem klasifikovat jako nouzová opatření.
The original swap lines might fairly be classified as emergency measures.

Are you looking for...?