English | German | Russian | Czech

klasifikace Czech

Meaning klasifikace meaning

What does klasifikace mean in Czech?

klasifikace

zařazování do ucelených systémů hodnocení žáka či studenta

Translation klasifikace translation

How do I translate klasifikace from Czech into English?

Synonyms klasifikace synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klasifikace?

Inflection klasifikace inflection

How do you inflect klasifikace in Czech?

klasifikace · noun

+
++

Examples klasifikace examples

How do I use klasifikace in a sentence?

Movie subtitles

Kategorie A klasifikace je existeciálně-organická metodologie přenesená do praxe.
A Category-A classification is the existential organic methodology put into practice.
Státní služba,klasifikace sedm.
Government service ranking is seven.
Registr klasifikace plavidel ji neidentifikuje.
Our vehicle-classification index can put no identity to it.
To se ti stane, když pretížíš zbraň municí vyšší klasifikace.
That's what you get when you overload the ammo rating.
Disekce aorty podle DeBakeyho klasifikace.
Type III dissection, by the DeBakey classification.
Jaký je Linnaeanský systém klasifikace pro floru a faunu?
What is the Linnaean system of classification for flora and fauna?
Genetické nemoci, mezidruhové infekční klasifikace.
Genetic diseases, cross-species infection rates, the whole nine yards.
Klasifikace tohoto seskupení částí planet začala v roce 1801 společně s objevem Ceresu.
The classification of this group of fragmented planetlsmals began In. 1801 with the discovery of Ceres.
A její klasifikace?
And her classification?
To je nejvyšší klasifikace.
How could it be any worse?
Klasifikace a historie známých případů.
Classifications and case histories.
Tvrdí, že náš závěr, že celá klasifikace a stupnice ras musí být přešetřena!
He believes that the entire classification and hierarchy. of the races must be reexamined!
Připouštím, že klasifikace zásob závisí na motivaci klasifikátora.
I suppose that the classification of reserves depends on the motivations of the person that's classified them.
Klasifikace zásob a vše s tím spojené slouží k udržení lidí v nejistotě.
Try to keep people guessing in a way, keep them off balance.

News and current affairs

Například revize Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) Světové zdravotnické organizace, k nimž dochází přibližně jednou za deset let, odrážejí pokroky ve vědeckém chápání chorob a zranění.
For example, the roughly decennial revisions of the World Health Organization's International Classification of Diseases (ICD) partly reflect advances in scientific understanding of diseases and injuries.
Formální klasifikace chorob však i další aspekt, který souvisí s řadou důležitých sociálních funkcí.
But the formal classification of diseases has another aspect, one that concerns a variety of important social functions.
Z pohledu lékaře představují diagnostické klasifikace, jako je ICD, oficiální jazyk používaný v lékařských záznamech, při diskusích s pacienty i jejich rodinami a při účtování služeb.
From the doctor's perspective, diagnostic classifications like the ICD provide the official language to be used in medical records, discussions with patients and their families, and in billing for services.
Pro pacienty jsou diagnostické klasifikace rámcem pro pochopení chorobných procesů u sebe i ostatních.
For patients, diagnostic classifications provide the framework for understanding their own and others' disease processes.
A konečně poskytuje diagnostická klasifikace pojmosloví pro politiky při budování či rušení zdravotnických programů.
Finally, diagnostic classification provides politicians the language for building or dismantling health programs.
Přinejmenším v demokratických společnostech by měla být taková politika zodpovědná vůči veřejnosti a jinak by tomu nemělo být ani u klasifikace nemocí, protože ta plní mnoho funkcí veřejné politiky.
At least in democratic societies, such policies should be accountable to the public, and the classification of diseases, since it serves many of the functions of public policy should be no different.
Podle mého názoru je klasifikace duševních chorob jakožto forma veřejné politiky spojena s výjimečnými problémy.
In my view, the classification of mental disorders, as a form of public policy making, poses exceptional challenges.
Veřejná politika v oblasti duševních onemocnění proto musí pečlivě zohledňovat možnost ničím nepodloženého vnucování společenských a politických hodnot lidem pod rouškou klasifikace nemocí.
Public policy concerning mental illness must, therefore, consider carefully the potential for imposing unjustified social and political values on people in the guise of the classification of disease.
Klasifikace chorob by měla odrážet nejlepší formy spolupráce mezi vědou a politikou.
Classifying disease should reflect the best collaborations between science and politics.
Jednou z nich je například lehkomyslná antropologie: klasifikace rwandských a burundských Hutuů a Tutsiů, na níž mají zásluhu Belgičané a jež zhmotnila rozdíl, který předtím nikdy neexistoval, dodnes obchází oblastí afrických Velkých jezer jako zlý sen.
One is careless anthropology: Belgium's classification of Hutus and Tutsis in Rwanda and Burundi, which reified a distinction that had not existed before, still haunts Africa's Great Lakes region.

Are you looking for...?