English | German | Russian | Czech

klasifikační Czech

Translation klasifikační translation

How do I translate klasifikační from Czech into English?

klasifikační Czech » English

classificatory

Synonyms klasifikační synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klasifikační?

klasifikační Czech » Czech

třídící

Inflection klasifikační inflection

How do you inflect klasifikační in Czech?

klasifikační · adjective

+
++

Examples klasifikační examples

How do I use klasifikační in a sentence?

Movie subtitles

Budete potřebovat povolávací rozkaz, registraci, klasifikační kartu, rodný list, řidičský průkaz státu New York, armádní propouštěcí doklady a kartu sociálního pojištění.
You will need these: Draft card, registration, classification card.. birthcertificate,driver'slicense, New York State.
Nejvyšší klasifikační třída.
Top credit rating.
Viděli jste svůj klasifikační průměr?
Have you boys seen your grade point average yet?
Britové převezmou jejich klasifikační systém, se týká čehokoliv.
The British will take their class system with them wherever they go.
Potřebujeme nový klasifikační systém pro zákon o technologiích.
We need a new classification system for technological law.
identifikační a klasifikační číslo.
My identification and classification is.
Přece nám nemůžete dávat za vinu klasifikační protokoly Ministerstva obrany.
Surely you can't blame High Star for the DOD's classification protocols.
Celní klasifikační kód 970500.48.
Customs classifications code 970500.48.
Parasitus alienus, pokud použijeme Wile E. Coyote klasifikační systém.
Parasitus Alienus, if we're going by the Wile E. Coyote classification system.
Stejný klasifikační systém, co jsem používal .
Same filing system I used.

Are you looking for...?