English | German | Russian | Czech

chladící Czech

Translation chladící translation

How do I translate chladící from Czech into English?

chladící Czech » English

refrigerant

Synonyms chladící synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladící?

chladící Czech » Czech

ochlazující chladicí

Inflection chladící inflection

How do you inflect chladící in Czech?

chladící · adjective

+
++

Examples chladící examples

How do I use chladící in a sentence?

Movie subtitles

Chladící činidlo.
A freezing agent.
Tvá chladící jednotka.
Your refrigerator unit. - That?
Pane Tostine. šéfe, napadlo , že kdybyste propojil chladící systém. s tlumiči výfuku, zbavil byste se toho jiskření.
Mr. Tostin, was. - Chief. I was thinking that if you cross connect the engine cooling system. and the mufflers you could drown out those sparks.
Chladící systém a tlumiče výfuku?
The engine cooling system and the mufflers?
Přišli jsme o záložní chladící médium v pomocné raketě.
We've lost a backup coolant loop in the oil thruster.
Moc dobře ne, jedna turbína je naprosto zničená a je poškozené chladící zařízení reaktoru.
Not good. One turbine completely blown, and there's damage to the reactor cooling plant.
Doktorko Williamsová, chladící potrubí.
Dr Williams, the coolant pipes.
Vy dva tu jen ztrácíte čas. Podle musíme vypustit všechnu chladící kapalinu dolů do výstupního potrubí a poté. odvézt všechny nečistoty ze spodní části hřídele přes potrubí přívodní.
You two are just wasting time. What I suggest is this, we push all the coolant down the output pipe and then draw up all the debris from the bottom of the shaft through the inlet pipe.
Hlavní ventil chladící kapaliny se zasekl.
The main coolant valve's seized.
Rezerva chladící kapaliny. Zimprovizoval jsem nouzový okruh.
I've rigged up an emergency hose!
Chladící kapalina je pod tlakem.
Well, the coolant's under pressure.
Vypustite všechnu chladící kapalinu dolů do výstupního potrubí a poté. odvedeme tak všechny nečistoty ze spodní části hřídele přes potrubí přívodní.
You push all the coolant down the output pipes and draw up the debris from the bottom of the shaft in the input pipes.
Chladící systém.
Cooling system.
Chladící systémy.
Cooling system.

Are you looking for...?