English | German | Russian | Czech

chladírenský průmysl Czech

Translation chladírenský průmysl translation

How do I translate chladírenský průmysl from Czech into English?

chladírenský průmysl Czech » English

refrigeration industry

Examples chladírenský průmysl examples

How do I use chladírenský průmysl in a sentence?

Simple sentences

Detroit je znám pro svůj automobilový průmysl.
Detroit is famous for its car industry.
Zbrojní průmysl přináší zisky, ale také utrpení.
Arms industry yelds a profit but also suffering.

Movie subtitles

Řekl, že čím více poroste průmysl, tím rychleji zničí komunitu.
He said the more industry grows, the quicker it destroys community.
Chceme rozvinout průmysl a kulturu.
We intend to build industries here and culture.
Těžký průmysl se zajímá o tuto nekonečně obnovovanou pracovní sílu.
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labor force.
Drž nás mimo nahrávací průmysl, ano?
Keep us out of the record business, will he?
jsem z toho válečný průmysl neudělal.
They made it a reserved occupation, I didn't.
Ano, válečný průmysl.
WAR PRODUCTION BOARD. AND WHERE IS HOME, MR. POTTER?
Věnovali mu pohonou jednotku, která byla dostatečně výkonná, aby uvedla veškerý lidský průmysl znovu do chodu, a brány Budoucnosti se zavřely.
They gave him a power unit strong enough to set all human industry in motion again. Then the gates of the future closed once again.
Rozjíždí se tam průmysl, a kdybysme dali dohromady. peníze, jeli bysme. Pomohl byste nám?
Industry's opening up and if we can scrape together enough money with maybe your help, well, we can go.
Takže se nehněváte na náš filmový průmysl?
So you're not mad at our little movie colony?
A průmysl to dluží.
And the industry owes her this.
Do příštího úterý plánují zapojit celý průmysl od San Diega po Seattle.
By next Tuesday, they figure the entire industry from San Diego to Seattle.
Korda si v tuto dobu, a to byl teprve začátek 30. let, spolu s ostatními uvědomil, že britský filmový průmysl nemá naději, dokud bude světověmu trhu vládnout Hollywood.
Korda, at this time - the early 1930s - realised, like everyone else did, that there was no hope for British films while Hollywood dominated the world market.
Králičí průmysl.
The rabbit industry.
Například vysoká úroveň prodeje lehkých vozidel, dostala na cesty víc vozidel než průmysl dokáže udržet.
The elevated level of light vehicles sales for example has put more vehicles on the road than the industry could sustain.

News and current affairs

Vyčištění delty Nigeru představuje pro Nigérii, ropný průmysl i mezinárodní společenství ideální příležitost přesvědčivě uvázat, že na obzoru je úsvit nové éry.
The cleanup of the Niger Delta provides an ideal opportunity for Nigeria, the oil industry, and the international community to show convincingly that a new age has dawned.
Prohlásil, že je důležité hospodařit s přebytky, aby se splatil dluh, ale že přebytky nesmějí být tak velké, aby vláda nakonec vlastnila americký průmysl.
He testified that it is important to run surpluses to pay down the debt, but that surpluses must not be so large that the government winds up owning American industry.
Řada těchto talentů po dokončení studia ve Spojených státech zůstala, z čehož těžil průmysl i státní správa.
Many of these talents stayed after graduation, and both industry and government took advantage of this.
Tamní filmový průmysl je třetí největší na světě, po americkém a indickém, a co do ekonomického významu pro Nigérii jej předčí pouze těžba ropy.
Indeed, Nigeria's film industry is the world's third largest, after the US and India, and is second only to oil production in terms of its economic significance to the country.
Ukrajina trpí prudkým poklesem globální poptávky a obchodu, který těžce podkopává její ocelářský průmysl.
Ukraine suffers from the sharp drop in global demand and trade, severely undermining its steel industry.
Platí opak - biotechnologie ani genetické inženýrství nejsou novinky a jak spotřebitelé, tak vlády a průmysl mají s oběma odedávna nemalé a kladné zkušenosti.
On the contrary, neither biotechnology nor genetic engineering are new, and consumers, government, and industry all have had long, extensive, and positive experience with both.
I když se vládou držený ropný průmysl rozdělí a privatizuje, do rukou cizinců či nikoliv, nebude to záruka, že nad ním v budoucnosti vláda znovu nezíská kontrolu.
Even if the government-owned oil industry is broken up and privatized, whether to foreigners or not, there is no guarantee that a future government cannot regain control.
Zároveň však titíž experti poukazují na světlou stránku: ropný průmysl nemusí při nekonečném hledání dalších zásob prosit Kongres o právo zplundrovat Aljašku.
But they also point to the upside: the oil industry, in its never-ending search for more reserves, need not beg Congress for the right to despoil Alaska.
Televizní průmysl není jediný obor, který nedokáže zpochybňovat a revidovat své tradiční modely, metody a činnost.
The television industry is not alone in failing to question and revise its traditional models, methods, and operations.
Například poštovní průmysl by si mohl vzít ponaučení z leteckých společností, železnic, cestovních agentur a hotelů, které během období s vysokou poptávkou bez výjimky zvyšují ceny.
The postal industry, for example, could learn a lesson from airlines, train companies, travel agencies, and hotels, all of which increase their prices during periods of high demand.
Automobilový průmysl může také zásadním způsobem přispět ke zlepšení životního prostředí.
The auto industry can also make a vital contribution to the environment.
Čína ještě nemá globální kulturní průmysl na úrovni Hollywoodu, ani univerzity schopné konkurovat těm americkým.
China does not yet have global cultural industries on the scale of Hollywood or universities capable of rivaling America's.
Avšak s tím, jak Čína přijímá novinky, dostává se starý průmysl pod enormní tlak.
As China embraces the new, however, its old industries are coming under enormous pressure.
Budou předloženy růstové argumenty s cílem kontrovat silným sociálním a ekologickým politikám: vyšší daně z benzinu pohřbí náš rodící se automobilový průmysl.
Growth arguments will be advanced to counter strong social and environmental policies: higher gasoline taxes, for example, will kill our nascent auto industry.

Are you looking for...?