English | German | Russian | Czech

chladicí látka Czech

Translation chladicí látka translation

How do I translate chladicí látka from Czech into English?

chladicí látka Czech » English

refrigerant

Synonyms chladicí látka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladicí látka?

chladicí látka Czech » Czech

osvěžující nápoj látka chladicí chladivo

Grammar chladicí látka grammar

What are the grammatical properties of chladicí látka in Czech?

chladicí + látka · adjective + noun

++

Examples chladicí látka examples

How do I use chladicí látka in a sentence?

News and current affairs

Dalším argumentem pro zmírnění našeho přístupu ke cannabis je, že tato látka není návyková.
Another argument for relaxing our attitude to cannabis is that it is non-addictive.
Látka, která působí na celou řadu přenosových systémů, je svým způsobem sama přenašečem.
For an agent that affects a variety of transmitter systems, is as though it were a transmitter itself.
Látka s vlastnostmi podobnými přenašečům a navíc s tak silnými účinky prostě musí mít na tyto obvody vliv.
A transmitter-like substance, with such powerful effects, must affect those circuits.
DDT je cenově nejvýhodnějsí látka pro kontrolu chorob sířených mouchami a komáry, která kdy byla vyrobena.
DDT is the most cost-effective agent ever produced for the control of diseases spread by flies and mosquitoes.
Dnes je již levné, avšak není to kapalina, nýbrž pevná látka, významně se podílí na znečišťování ovzduší a je zdrojem emisí skleníkových plynů.
It is already inexpensive, but it is a solid rather than a liquid, a major pollutant, and a source of greenhouse gas emissions.
Komise IARC totiž nehodnotí, zda určitá chemická látka rakovinu způsobí - pouze zda je schopná ji způsobit.
Panel di IARC tidak mengkaji apakah kimia tersebut akan menyebabkankanker - tapi hanya apakah mampu menyebabkan kanker.
Látka 2,4-D více než sto schválených typů využití včetně kontroly invazivních druhů plevele na trávnících, v lesnictví a za účelem zvýšení bezpečnosti podél dálnic, koridorů elektrického vedení a železničních tratí.
Terdapat lebih dari 100 penggunaan 2,4D yang disarankan termasuk pengendalian gulma di halaman rumput yang bersifat mengganggu, pemakaian dalam kehutanan, dan peningkatan keselamatan di jalan raya, menara sutet, dan jalur kereta api.
Arrow-Debreuův model sice svou hodnotu - vysvětluje například, proč neplánovaná ekonomika může vytvářet řád -, avšak studenty odrazuje zjištění, že látka, jejíhož pochopení jsou prý schopni, nabízí jen malý vhled do skutečných životních situací.
While the Arrow-Debreu model has its value - namely, it explains why an unplanned economy can produce order - it is discouraging for students to find that what they are deemed capable of comprehending offers little insight into real-life situations.
Přírodní látka ovšem nemá důvod být méně toxičtější než látka syntetická.
A natural substance, however, has no reason to be less toxic than a synthetic one.
Přírodní látka ovšem nemá důvod být méně toxičtější než látka syntetická.
A natural substance, however, has no reason to be less toxic than a synthetic one.
Jakmile je některá látka potřebná pro výrobu nedostupná, přejdou producenti na látku alternativní.
When one type of precursor chemical is unavailable, producers switch to an alternative.

Are you looking for...?