English | German | Russian | Czech

chladírenské skladování Czech

Translation chladírenské skladování translation

How do I translate chladírenské skladování from Czech into English?

chladírenské skladování Czech » English

refrigerated storage cold storage

Examples chladírenské skladování examples

How do I use chladírenské skladování in a sentence?

Movie subtitles

Jejich způsob skladování záznamů je časově náročný a nedopracovaný.
Their method of storing records is crude and time-consuming.
Výrobky firmy Supperware jsou ideální pro skladování zbytků, takže ušetříte peníze za potraviny.
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.
Ale tento týden máme slevu na protonové nabíjení a skladování potvory.
But we are having a special this week on proton charging and storage of the beast.
Obvykle je účelem takového zapouzdření skladování.
Typically, the purpose of such an enclosure is for storage.
Náklad nádrží na skladování deuteria.
A shipment of deuterium storage tanks.
Rochelle další otázku o skladování.
Rochelle has another question about storage.
Je navržen pro skladování organických materiálů a volitelné řízení prostředí.
It was designed for organic storage and it already has adjustable environmental controls.
Na skladování.
Storage.
Veškeré skladování a výroba Chiméry probíhá tady v téhle laboratoři ve 42. patře.
All storage and production of Chimera is done here - in this lab on the 42nd floor.
Vysoké náklady na produkci, skladování, přepravu a marketing narůstají každý rok.
The high cost of production, storage, transportation and marketing rise every year.
Rezidenční zakáz skladování odpadu v půlce států na východním pobřeží.
Talking about a yard waste ban in half the states on the Eastern seaboard.
Driody využívají tento prostor. ke skladování stavebního a pracovního odpadu.
The DRDs use this empty cavern. to deposit construction and repair refuse.
Skladování, jo?
Storage, huh?
Zdejší teplota je dokonalá pro skladování vína.
The temperature here is perfect for storing wines.

News and current affairs

List The Wall Street Journal přitom informoval, že finanční společnosti se rostoucí měrou pouštějí do pronájmů kapacit ke skladování ropy.
Meanwhile, The Wall Street Journal has reported that financial firms are increasingly involved in leasing oil storage capacity.
Potýkáme se s technickými problémy při jejím zachycování a dodávání spotřebitelům; a jedním z nejefektivnějších způsobů, jak tento problém vyřešit, je investovat do kvalitnějších způsobů skladování energie.
Kita justru menghadapi tantangan teknis dalam menyimpan energi dan menyalurkannya kepada konsumen, dan salah satu cara paling efisien untuk mengatasi kesulitan tersebut ialah berinvestasi pada teknologi penyimpanan energi yang lebih baik.
Kvalitnější metody skladování energie by zároveň usnadnily dodávky elektřiny do těžko dostupných oblastí, které jsou v současné době nedostatečně pokryté, a přispěly by k ideálnímu využívání mnohdy vzácných energetických zdrojů.
Metode-metode penyimpanan energi yang lebih baik juga akan mempermudah penyaluran energi ke daerah-daerah sulit dijangkau yang saat ini tidak terlayani, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang jumlahnya terbatas.
Jednou z osvědčených metod skladování energie je využívání nadbytečné kapacity k čerpání vody do přečerpávacích nádrží, kde ji lze v době vysoké poptávky využít k pohánění turbín.
Salah satu metode penyimpanan energi yang sudah teruji adalah penggunaan kapasitas berlebih untuk memompa air ke dalam reservoir, sehingga dapat digunakan di kemudian hari untuk menggerakkan turbin saat permintaan sedang tinggi.
Například investice do efektivní výroby a skladování energie zdržuje přetrvávající nejistota ohledně budoucího směřování klimatické politiky.
For example, investment in efficient energy production and conservation is being held back by pervasive uncertainty about the future path of climate policies.
U těchto nestálých zdrojů čisté energie potřebujeme průlom v oblasti skladování.
We need storage breakthroughs for these intermittent clean-energy sources.
V některých případech se i z bezpečných léků kvůli nevyhovujícím systémům skladování a chlazení stávají nebezpečné látky.
In some cases, deficient storage and refrigeration systems turn safe medicines into dangerous substances.
Řada řešení se již zvažuje: nové kapacity pro skladování plynu, zvyšování efektivity, rozšiřování domácí produkce ropy a plynu nebo alternativní zdroje energie, jako je metan z uhelných slojí.
Many solutions are already under consideration: new gas storage capacity, increased efficiency, expansion of domestic production of both oil and gas, and alternative energy supplies such as coal-bed methane.
Hlavním problémem obnovitelných zdrojů je skladování získané energie, a to ve dvou smyslech.
The main challenge with renewables is energy storage, in two senses.
Řada technologií skladování energie se dnes používá nebo vyvíjí.
Many energy-storage technologies are already in use or in development.
Jmenovat můžeme také stlačený vzduch nebo skladování v bateriích velkých rozměrů.
Others include compressed air and large-scale battery storage.
Jeho hlavním hnacím motorem však není životní prostředí, nýbrž zisk, neboť zvýšená efektivita distribuce a v nezbytných případech i skladování energie snižuje náklady na její výrobu z obnovitelných zdrojů.
Namun pertimbangan utama yang menggerakkannya adalah keuntungan, bukan lingkungan hidup, sebab adanya peningkatan efisiensi dalam distribusi negara, dan apabila diperlukan, dalam penyimpanan, akan mengurangi biaya produksi energi terbarukan.
Navrhovaná úprava by státy zavazovala k ochraně jaderných materiálů při jejich používání a skladování, nejen při mezinárodním převozu, jak je tomu v současnosti.
The proposed amendment would oblige countries to protect nuclear material when it is being used or stored, not just when it is being transported internationally, as is the case now.
Mezinárodní společenství by současně mělo podpořit výzkum metod úspory a skladování energie a urychlit vývoj jaderných reaktorů čtvrté generace, které budou využívat štěpení a budou čisté a trvanlivé.
At the same time, the international community should support research on energy saving and storage, and accelerate the development of fourth-generation nuclear reactors, which will use fission and be both clean and durable.

Are you looking for...?