English | German | Russian | Czech

chladnější vzduch Czech

Synonyms chladnější vzduch synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladnější vzduch?

chladnější vzduch Czech » Czech

chládek

Grammar chladnější vzduch grammar

What are the grammatical properties of chladnější vzduch in Czech?

chladnější + vzduch · adjective + noun

++

Examples chladnější vzduch examples

How do I use chladnější vzduch in a sentence?

Simple sentences

Květiny a stromy potřebují čistý vzduch a čerstvou vodu.
Flowers and trees need clean air and fresh water.
Jako my potřebujeme čerstvý vzduch, ryby potřebujou čistou vodu.
As we need fresh air, so fish need clean water.
Vzduch, který dýcháme, se skládá z kyslíku a dusíku.
The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.
Vzduch je lehčí než voda.
Air is lighter than water.
Venkovský vzduch ti prospěje.
The country air will do you good.
Tom otevřel okno a pustil dovnitř čerstvý vzduch.
Tom opened the window and let in some fresh air.
Akorát jsem řekl, že potřebuji na vzduch.
All I said was I needed to get some fresh air.
Vzduch je teď mnohem čistší.
The air is much cleaner now.

Movie subtitles

Nalevo žádný vzduch.
Well? - No air on the left.
Krev nebo vzduch. - Uvolni to.
Blood or a tension.
Jestli je to vzduch, tak bude mít zástavu.
If it's a tension, he'll arrest.
A prosím otevřete okna, sem jde čerstvý vzduch.
And please open the windows and let some fresh air in.
To dítě sem, je tady lepší vzduch.
Pass the kid through. The air's a lot better in here.
Zmáhala jarní únava a vzduch byl plný květů.
I had spring fever and the air was full of blossoms.
Chci být sám ve vašem pokoji, dýchat vzduch, co dýcháte vy.
Just to be alone in your room, to breathe the air you breathe.
Myslel jsem si to. Vzduch je čistý.
JUST AS I THOUGHT, THE COAST IS CLEAR.
Mořský vzduch, sluníčko, zábava, děvčata.
Sea air, sunshine, gaiety, girls.
Vzduch je nabitý elektřinou.
The air is heavy with electricity.
Čistý vzduch, Terry.
We're clear, Terry.
Potřebuju na vzduch.
I'm going up for some fresh air.
Ten mořský vzduch v tobě probouzí dravost.
Perhaps the ocean air is bringing out the animal in you.
Vzduch je čistý. Běž!
The coast is clear.

News and current affairs

Všichni dýcháme stejný vzduch.
We all breathe the same air.
Čtvrtina obyvatel Číny pije závadnou vodu; třetina lidí ve městech dýchá silně znečištěný vzduch.
One-quarter of China's people drink substandard water; one-third of urbanites breathe badly polluted air.
Představte si uhelnou elektrárnu, která vypouští do okolního prostředí jen vodu a čistý vzduch.
Imagine a coal-fueled power plant that emits only water and clean air.
Pro domácnosti, které musí pálit dřevo, tuří trus a petrolej, znamená znečištěný vzduch v interiéru, který může vyvolat onemocnění dýchací soustavy.
Bagi rumah tangga, yang harus membakar kayu bakar, kotoran sapi, dan minyak tanah, hal ini berarti polusi udara indoor yang bisa menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan.
Vzduch nad městem se proto zahřívá.
So the air above the city heats up.
V Londýně je vzduch kolem řeky Temže chladnější než o několik bloků dále v zastavěných oblastech.
In London, the air around the River Thames is cooler than it is a few blocks away in built-up areas.
I kdyby se zdravotní a pracovní podmínky na pracovišti měly místo odstavce ve společenské smlouvě řídit zákonem, bude vzduch v továrně vonět úplně stejně.
If it is legislation rather than a clause in a union contract that regulates health and safety conditions in the workplace, a factory's air will smell just as sweet.
Psychologie se však uplatňuje i na spekulativních trzích a onen obraz mizejícího grónského ledovce možná zvyšuje uvěřitelnost představy, že se vyčerpává i všechno ostatní - půda, voda, ba dokonce i čerstvý vzduch.
But psychology also matters in speculative markets, and perhaps that image of the Greenland ice disappearing makes it seem all too plausible that everything else- land, water, even fresh air - is running out too.
Stěží dýchatelný vzduch v Dillí se stal snesitelným po rozsáhlém přechodu na stlačený zemní plyn ve veřejné dopravě, vyřazení starých vozidel a zavedení přísnějších emisních norem u vozidel nových.
Delhi's barely breathable air has become tolerable, following a big move to compressed natural gas in public transport, retirement of old vehicles, and higher emissions standards in new ones.
Čistší vzduch v Dillí nestál příliš mnoho, avšak ostatní města následují jeho příkladu pomalu.
Delhi's cleaner air hasn't cost much, yet other cities have been slow to follow suit.
A přínosy - mimo jiné bezpečnější klima, chytřejší infrastruktura, kvalitnější automobily a čistší vzduch - by byly obrovské.
And the benefits - including a safer climate, smarter infrastructure, better vehicles, and cleaner air - would be massive.
Jmenovat můžeme také stlačený vzduch nebo skladování v bateriích velkých rozměrů.
Others include compressed air and large-scale battery storage.
Stejně tak je během horkého dne vzduch v lese díky vypařování a transpiraci ve stromech chladnější než nad přilehlou pustinou.
Similarly, on a hot day, the air in a forest is cooler than over adjacent bare lands, thanks to evaporation and transpiration in the trees.
Newyorčané by měli čistší vzduch, kratší průměrnou dobu dojíždění a lepší veřejnou dopravu.
New Yorkers would enjoy cleaner air, shorter average commuting time, and better public transportation.

Are you looking for...?