English | German | Russian | Czech

chladicí směs Czech

Synonyms chladicí směs synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladicí směs?

chladicí směs Czech » Czech

chladicí kapalina

Grammar chladicí směs grammar

What are the grammatical properties of chladicí směs in Czech?

chladicí + směs · adjective + noun

++

Examples chladicí směs examples

How do I use chladicí směs in a sentence?

News and current affairs

Nový plán spoléhá na pochybnou směs podezřelých fíglů finančního inženýrství a vágních příslibů skrovného financování z Asie.
The new plan relies on a questionable mix of dubious financial-engineering gimmicks and vague promises of modest Asian funding.
Když se kapitalismus na čínský způsob spojil s kapitalismem na americký způsob, navíc s minimem bezpečnostních pojistek, vznikla třaskavá směs.
When Chinese-style capitalism met American-style capitalism, with few safety valves in place, it gave rise to an explosive mix.
Tak jako to vedlo k mocné fúzi komunismu a protiamerického nacionalismu v jihovýchodní Asii a Latinské Americe, vytváří to podobnou směs radikálního islámu a protiamerického nacionalismu napříč Středním východem.
Just as it produced a potent fusion of communism and anti-American nationalism in Southeast Asia and Latin America, it is now producing a similar combination of radical Islam and anti-American nationalism across the Middle East.
Žádný z těchto jevů zatím neotřásl demokracií, ale se dostatečný počet občanů začne trápit několika věcmi současně, vznikne výbušná politická směs.
So far, none of this has shaken democracy, but when enough people become vexed at several things simultaneously, one has the makings of a toxic political brew.
Toxická směs populismu, která dnes získává na síle, však stále může otevřít Pandořinu skříňku a vést k nepředvídatelným důsledkům.
But the toxic brew of populism now gaining strength may yet open a Pandora's box, unleashing unpredictable consequences.
Svět zachvátila sinománie, směs nadějí, ale především obav vycházejících z prudkého hospodářského vzestupu Číny.
Indeed China-mania, a mixture of hopes, but mostly fears, is sweeping the world due to China's rapid economic rise.
Směs vysokých cen ropy a komodit, pozdvižení na Středním východě, japonského zemětřesení a cunami, dluhové krize eurozóny a fiskálních problémů USA (a nově snížení jejich ratingu) teď vyústila v obrovské zesílení averze vůči riziku.
Now a combination of high oil and commodity prices, turmoil in the Middle East, Japan's earthquake and tsunami, eurozone debt crises, and America's fiscal problems (and now its rating downgrade) have led to a massive increase in risk aversion.
Směs optimismu a strachu se týká vsech, jak mexických firem, tak mexických domácností.
This mixture of optimism and fear applies to everyone, Mexican businesses and Mexican families alike.
Najít správnou směs nebude snadné.
Finding the right mix will not be easy.
Tato směs stimulačních událostí a politik umožnila západním ekonomikám během let po druhé světové válce udržet vysoké míry investic.
This mixture of stimulating events and policies enabled Western economies to maintain high investment ratios in the post-WWII years.
USA si sice zachovaly značný vliv, ale jejich schopnost uplatňovat moc komplikuje směs strukturálních ekonomických problémů, nejednotné elity a dvou faktických vojenských porážek.
Although the US has retained considerable influence, the combination of structural economic problems, a divided elite, and two de facto military defeats has impeded its ability to exercise that power.
Vidí na Západě směs úcty k jejich úspěchům a obav z výzvy, již teď představují, a to je naplňuje hrdostí.
They see in the West a mixture of respect for their achievements and apprehension for the challenge they now pose, and that fills them with pride.
Za prvé není jaderným palivem mořská voda, nýbrž směs dvou těžkých izotopů vodíku, deuteria a tritia - to je radioaktivní izotop, který byl v malém množství vyroben do vodíkových bomb.
First, the nuclear fuel is not seawater, but a mixture of the two heavy isotopes of hydrogen, deuterium and tritium, a radioactive element that has been produced in small quantities for hydrogen bombs.
Třaskavá směs autokratických ambicí a pomýleného idealismu nabyla vrchu krátce po teroristických útocích ze září 2001.
The combustible mix of autocratic ambition and misguided idealism took hold soon after the terrorist attacks in September 2001.

Are you looking for...?