English | German | Russian | Czech

chodník Czech

Meaning chodník meaning

What does chodník mean in Czech?

chodník

pavement, sidewalk cesta pro chodce na okraji silnice

Translation chodník translation

How do I translate chodník from Czech into English?

Synonyms chodník synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodník?

Inflection chodník inflection

How do you inflect chodník in Czech?

chodník · noun

+
++

Examples chodník examples

How do I use chodník in a sentence?

Movie subtitles

Takže jste strčil vaší ženu na chodník, abyste osvobodil vaší dceru.
So you pushed your wife off the boardwalk to free your daughter.
Jen proto, že si chceš promluvit s dívkou, vyhodí na chodník.
If you even speak to that girl they throw you out on the sidewalk.
Nechat padat takové věci na chodník.
What? Leaving the ground remains.
Zmiz, než s tebou vytřu chodník.
Scram, before I wipe the street with you.
Nespadlo na chodník, takže byla rozbitá jen jedna lampa.
It didn't land on the pavement, so only one tube was smashed.
Šlapat chodník!
Streetwalking!
Rozmlátili mu hlavu o chodník.
He bangs his head too hard on the sidewalk.
Přejděte, prosím, z ulice na chodník.
Please get back out of the road, on to the pavement please.
Viděla jste můj chodník?
Did you see my sidewalk?
Malá: Potom zameteme chodník.
We'll sweep the pavement.
padl mrtvý na chodník.
And then he fell kaplunk on the sidewalk.
Chodník jich šlape spousta.
As if there weren't enough girls on the street! Unbelievable.
Jak se tvý mámě šlape chodník, Pruďasi?
How's the action on your mother's side of the street, Action?
Najdeš chodník, který mi bude vyhovovat?
You'd show me the sidewalk that's suited to me? Answer!

News and current affairs

BERKELEY - Bývalý americký ministr financí Lawrence Summers pronesl na letošním jednání Mezinárodního měnového fondu trefnou poznámku: vlády se podle něj snaží léčit vymknutý chodník ve chvíli, kdy pacient trpí selháním orgánů.
BERKELEY - Former US Treasury Secretary Lawrence Summers had a good line at the International Monetary Fund meetings this year: governments, he said, are trying to treat a broken ankle when the patient is facing organ failure.

Are you looking for...?