English | German | Russian | Czech

chodníček Czech

Translation chodníček translation

How do I translate chodníček from Czech into English?

chodníček Czech » English

trackway pathway path footpath

Synonyms chodníček synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodníček?

chodníček Czech » Czech

pěšinka stezička chodník cestička

Inflection chodníček inflection

How do you inflect chodníček in Czech?

chodníček · noun

+
++

Examples chodníček examples

How do I use chodníček in a sentence?

Movie subtitles

Sice jsem ti k trošku vyšlapal chodníček, ale.
I kind of paved the way with that one, but.
Taky si myslím, že každý by si měl určit chodníček, po kterém půjde. Ale ty nejdeš po tom svým, ok?
I believe everybody needs to walk their own path, but just you're not walking yours.
Pozor na chodníček!
No, watch the path! Watch the path! Watch the.
Chodníček na rušné dálnici!
A safety island on a busy road!
Ale právě teď ho musím s houkačkou zavést na pohotovost, aby mu tam dali naléhavou dávku sirupu, než začne vykašlávat krev na váš šílený chodníček.
Right now, I have to blue light him to AE for an emergency dose of Tixylix before he starts coughing up blood on your crazy paving.
Obvykle jsem ta, co přináší modu, ale jsem ráda, že mi tentokrát dláždíte chodníček.
I'm usually the tastemaker, but I'm glad you're paving the way this time.
Vzal jsem ji do přírody na malinký chodníček v lese a mluvil s .(Big Brother basa). o této věci.
I took her down the hill, down a little pathway here through the woods, and talked to her all about this stuff.

Are you looking for...?