English | German | Russian | Czech

active Czech

Examples active examples

How do I use active in a sentence?

Movie subtitles

Ahoj, lidi, tady je Amy 97 FM, Springfield, a moje šou je Radio Active.
Hi, everybody, this is Amy at 97 FM in Springfield. and my show is Radioactive. Can anyone out there hear me?
I have to stay active for an easy delivery.
I have to stay active for an easy delivery.
Říkali, že zrovna dostali žalobu od Prism Active, ta technická společnost v Palo Alto tvrdí, že mají přednostní práva na naši platformu.
They say they just got a cease-and-desist letter from Prism Active, this tech company in Palo Alto, claming prior art on our media 10 platform.
Na jednu stranu spoustu civilizačních vlastností, active body control, a je tak chytý, že pozná boční vítr a kompenzuje ho.
On the one hand, it has lots of very civilising features, it has active body control, and it's so clever it can detect a cross-wind and compensate for it.
Active, aero, sport.
Active, aero, sport.
Active plus formula?
The active plus formula?
Active trakce nás vytahovat.
Active traction pulling us up.

active English

Translation active in Czech

How do you say active in Czech?

Examples active in Czech examples

How do I translate active into Czech?

Simple sentences

The Concorde supersonic airplanes are no longer in active service; you can only see them in some museums.
Nadzvuková letadla Concorde nelétají, uvidíte je pouze v muzeích.
Who is the most active member here?
Kdo je tady nejaktivnější člen?

Movie subtitles

He uh ju-, well, he has a very active imagination.
velmi aktivní představivost.
Did you come straight to us from active service?
Přišel jste sem přímo z aktivní služby?
I wasn't on active service when you called me.
Když jsi mi zavolala, nebyl jsem v aktivní službě.
Some were more active than others.
Někteří byl aktivnější než jiní.
You're back on active duty.
Jste zpět v aktivní službě.
There is always a part of the people who stand out as really active fighters. and more is expected from them than from the millions of national comrades in the general population.
Vždy se najdou lidé, kteří jsou skutečně aktivními bojovníky. a očekává se od nich víc, než od miliónů řadových občanů.
While we've been fumbling, they've been active.
Zatímco jsme tápali, oni nezaháleli.
When he and the natives had finished building Shangri-La he was 108 years old and still very active in spite of having only one leg.
Když se zdejšími lidmi dostavěl Shangri-La, bylo mu 108 let a byl velmi aktivní, i když měl jen jednu nohu.
I joined the Navy because it offered an active medical life.
K námořnictvu jsem se dal ze zájmu o medicínu.
An active man has to stretch his legs.
Člověk se musí protáhnout.
Many of you are being assigned to active duty for the first time.
Někteří z vás jsou v armádě poprvé.
Yes. I heard the captain saying. he practically bribed his way back into active service. after him being retired too, mind you.
Ano, slyšel jsem kapitána, prakticky si podplatil cestu do aktivní služby.
Back I went on the active list like a shot.
Vrátit jsem se do služby jako když střelí.
Imagine an active type like that having such a delicate dream.
Představte si, že aktivní typ, jako je tenhle, delikátní sen.

News and current affairs

Their active leadership, and that of others, is needed now more than ever to turn the tide.
Aktivní vůdčí role těchto a dalších lídrů je dnes zapotřebí víc než kdy dřív, aby se nepříznivý vývoj zvrátil.
He certainly has an authoritative personality and without doubt is more active on the international scene than some of his predecessors.
Rozhodně je to autoritativní osobnost a na mezinárodní scéně je bezpochyby aktivnější než někteří jeho předchůdci.
In short, US foreign policy may be as active as ever, but it is downsizing and becoming more exacting about its priorities.
Krátce, zahraniční politika USA může být stejně aktivní jako dřív, ale jde do útlumu a je mnohem přísnější na své priority.
Over the past ten years President Havel has repeatedly asked the Czechs to be more active and to not let politicians control their lives.
V posledních deseti letech Havel opakovaně žádal občany České republiky, aby byli činorodější a aby politikům nedovolili řídit svůj život.
In the past, calls for active civic engagement and Havel's moralistic views left average Czechs cold and alienated political opponents, who accused him of promoting a nonpolitical form of politics.
Havlovy dřívější výzvy po větší angažovanosti občanů a jeho moralizující názory k uším průměrného Čecha nedolehly a politické oponenty, kteří jej obviňovali z propagace nepolitické politiky, zcela odcizily.
The rising powers must be present at the creation of this new system in order to ensure that they will be active supporters.
Vycházející mocnosti musí být u vytváření tohoto nového systému přítomny, aby se zajistilo, že budou jeho aktivními podporovateli.
A number of developing countries - notably India, China, Chile, Cuba, Lebanon, and Panama - played an active and influential part in drafting the Universal Declaration of Human Rights.
Při přípravě Všeobecné deklarace lidských práv sehrála aktivní a významnou roli celá řada rozvojových zemí - zvláště pak Indie, Čína, Chile, Kuba, Libanon a Panama.
And Iran, in its drive to protect its nuclear program from an Israeli-American attack, might be very active in supporting this ominous scenario.
Konečně Írán by ve snaze uchránit svůj jaderný program před izraelsko-americkým útokem mohl tento neblahý scénář čile podporovat.
Nevertheless, a more active and more capable Japan, with a robust democracy and a thriving economy, is in its neighbors' best interests.
Nicméně aktivnější a schopnější Japonsko, s nezlomnou demokracií a prosperující ekonomikou, je v nejlepším zájmu svých sousedů.
Although Belgium recently followed the Dutch way of regulating voluntary active euthanasia in a strictly medicalized framework, it is precisely this sort of regulation that is increasingly challenged.
Přestože Belgie nedávno následovala ve stopách nizozemského způsobu regulace dobrovolné aktivní eutanázie v přísně lékařském rámci, je to právě tento druh regulací, který se čím dál častěji zpochybňuje.
Growing numbers of people, even moderates, are moving into active opposition.
Stále větší počet lidí, a to i umírněných, se zapojuje do aktivní opozice.
Under-60 patients are becoming more important as newer artificial joints prove their capacity to withstand more active lifestyles.
Důležitější začínají být pacienti pod 60 let, neboť nové umělé klouby prokazují schopnost vydržet aktivnější životní styl.
The active power that information provides is typically the threat of exposure.
Účinnou mocí, již informace poskytují, je obvykle hrozba odhalení.
Such an ambiguous declaration can be interpreted either as active support for the Russian police or as passive collaboration.
Takové nejednoznačné vyjádření si lze vykládat buď jako aktivní podporu ruské policie, anebo jako pasivní spolupráci.

Are you looking for...?