English | German | Russian | Czech

napřed Czech

Meaning napřed meaning

What does napřed mean in Czech?

napřed

ahead na místě blíže k cíli pohybu ahead na místo blíže k cíli pohybu in advance, beforehand s časovým předstihem

Translation napřed translation

How do I translate napřed from Czech into English?

Synonyms napřed synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napřed?

Examples napřed examples

How do I use napřed in a sentence?

Simple sentences

Moje hodinky jsou o pět minut napřed.
My watch is five minutes fast.
Mně jdou hodinky o pět minut napřed.
My watch is five minutes fast.
Radši bych mu měl napřed zavolat.
I'd better call him first.
Napřed vyžehli tyhle košile.
Iron these shirts first.
Napřed se musí udělat nějaká práce.
There's some work to be done first.
Pojďme tu záležitost napřed probrat s Tomem.
Let's discuss the matter with Tom first.

Movie subtitles

Řekni jim, jdou napřed.
Tell them to leave first.
Napřed otočte do leva.
Roll to the left first.
Ten záznam ukážete napřed mně.
CCTV, you show me first.
Dobře, tak radši napřed kanylu, pak intubace, za třetí krevní plyny.
OK, so better iv access first, tube second, ABGs third.
Jsem o deset kroků napřed.
Ten steps ahead of you.
Napřed políbím svojí holku.
Oh, hold on. Let me kiss my girlfriend first.
Chci další duet, ale napřed se musím vyhojit a naučit se lehčí chvaty.
I do want to duet again, but first I need to heal up and learn some submission moves.
Napřed bych si měl ověřit rozměry.
I should check the measurements first.
Napřed se podívejme, co tu máme, jo?
Let's see what we've got here first, eh?
Znamená to, jak se pořád snažím být o krůček napřed ve snaze vymyslet, jak si udržet balanc na nočníku, jak si vůbec někdy obleče a vysleče kalhotky nebo jak překoná schody nebo bude držet pero.
It means me trying to stay one step ahead, trying to work out how she's going to balance on a potty, how she's ever going to pull her knickers up and down or how she's going to manage the stairs or hold a pen.
Je skvělé, že jsi s plánem napřed.
It's great that you're ahead of schedule.
Máme rozkaz ustoupit, ale napřed zastřelit špióna.
The order is to retreat, but before we do, shoot the spy!
Jděte prosím napřed.
Please go ahead.
Kluci, jděte napřed.
Boys, you go along.

News and current affairs

Jakmile porodní bába poznala, že dítě přichází na svět nožičkama napřed, musela vědět, že pro záchranu matky nebo dítěte může udělat jen málo.
As soon as the midwife saw that the baby was coming out feet forward, she must have known that there was little she could do to save either mother or baby.
Abychom toto dilema vyřešili, musíme napřed pochopit, jaké místo kultura v lidském životě.
To grapple with this dilemma, we must understand culture's place in human life.

Are you looking for...?