English | German | Russian | Czech

napřesrok Czech

Meaning napřesrok meaning

What does napřesrok mean in Czech?

napřesrok

next year v příštím roce  Těšíme se na setkání s vámi napřesrok.

Examples napřesrok examples

How do I use napřesrok in a sentence?

Movie subtitles

Velitel: Tak, pane Špelec, je mi velmi líto, ale napřesrok.
Mr. Hooter, I'm very sorry, you'll get it at next year's ceremony.
No tak holt dostaneš tu medaili napřesrok, no.
You'll get the medal next year.
Špelec: Jaký napřesrok? Jaký napřesrok?
What next year?
Špelec: Jaký napřesrok? Jaký napřesrok?
What next year?
To jistě. Ale napřesrok stejně bude chtít na studia.
I'm sure he was, but next year she'll still want to go to college.
A napřesrok mi koupíš Župan, viď?
And next year, you'll buy me a bath robe, huh?
Napřesrok.
Next year.
Abychom napřesrok neskončili támhle.
It's Willy I'm thinking of. If our son doesn't pull out of that ghastly Chelsea set he's in with, that's where you and I will be next year.
z tebe nevykopu duši letos a ty ji ze nevykopeš napřesrok.
I don't kick the crap out of you this year, you don't kick the crap out of me next year.
A doufám, že vás uvidím i napřesrok.
And I hope you can all come again next year.
Napřesrok dostaneme od ministerstva financí méně peněz.
We might get less money from the Treasury next year.
Jak víte, je Covent Garden prakticky řízena kanceláří kabinetu, ale říká se, že jedno či více představení budou kvůli nedostatku financí napřesrok ohrožena.
Now, as you know, Covent Garden is more or less run from the Cabinet Office. But I'm told that one or more productions are threatened next year, lack of funds.
Jestli rolníci zvolí napřesrok komunisty, naše strana skončila.
If the peasants vote communist nextyear, our party is finished.
Napřesrok se líp připrav, Wesley.
So be ready next year, Wesley.

News and current affairs

A stejně jako v roce 2002 se i napřesrok stane vítězem ten, kdo se bude voličům méně protivit nebo kdo v nich vyvolá menší obavy.
As in 2002, the winner next year will be whomever the electorate dislikes or fears less.
Bylo by před volbami, jež v Německu proběhnou napřesrok, skutečně tak těžké prosadit snížení DPH?
Would it be really be so difficult to see VAT coming down ahead of the German election next year?
budou napřesrok vyhlášeny volební výsledky, nikdo nepochybuje, že prvním úkolem bude slepení další koalice.
When the election results are declared next year, no one doubts that the first challenge will be to cobble together another coalition.
Nižší dluhová zátěž je zároveň klíčovým důvodem, proč se očekává, že také letos a napřesrok poroste spotřeba v USA mnohem rychleji než v eurozóně.
The lower debt burden is also a key reason why consumption is expected to continue to grow much faster in the US than in the eurozone this year and next.
Napřesrok se nicméně vrátili - často chudší, než když odcházeli - a byli ochotni osít svá políčka znovu.
Pada tahun mendatang, namun demikian, mereka akan kembali - seringkali lebih miskin daripada saat mereka pertama pergi ke kota - siap untuk menanam lagi.
Ačkoliv stimulační balík daňových škrtů a zvýšených vládních výdajů, schválený počátkem letošního roku, poskytne růstu dočasný impulz, začátek trvalého vzestupu ekonomiky pravděpodobně nezažijeme dříve než napřesrok.
Although the stimulus package of tax cuts and increased government outlays enacted earlier this year will give a temporary boost to growth, we are unlikely to see the start of a sustained upturn until next year at the earliest.
Bude-li vláda pokračovat tímto směrem, řada lidí očekává, že napřesrok se rozpočtový deficit ještě rozšíří.
If the government continues on this path, many expect next year's budget deficit to widen further.
Velká Británie učinila z Rozvojových cílů tisíciletí, a tedy i z IFF, ústřední bod jednání summitu G8, který proběhne napřesrok v červenci ve Skotsku.
Great Britain has made the Millennium Development Goals, and hence the IFF, the centerpiece of the G-8 Summit, which will be held in Scotland next July.
A rozhodnutí centrální banky zvýšit úrokové sazby na podporu rublu může vést k mnohem přísnějším úvěrovým podmínkám pro firmy i domácnosti, což letos a napřesrok dotlačí ruskou ekonomiku do recese.
And the central bank's decision to raise interest rates to buttress the ruble may lead to much tighter credit conditions for companies and households, pushing the Russian economy into recession this year and next.
Takto objektivní a empiricky založená analýza by měla sloužit jako vodítko probíhajícího úsilí - za účasti OSN, národních vlád, nevládních organizací a dalších aktérů - stanovit příští globální rozvojovou agendu, která se rozběhne napřesrok.
Such objective, empirically-based analysis should guide ongoing efforts - involving the UN, national governments, NGOs, and other actors - to establish the next global development agenda, which will be launched next year.
Jako společenství národů staneme napřesrok před třemi bezprostředními zkouškami.
As a community of nations, we face three immediate tests in the coming year.
Čína je na cestě ještě letos nebo napřesrok předstihnout Spojené státy coby největšího producenta CO2, třebaže její emise na obyvatele jsou oproti americké úrovni pětinové či ještě nižší.
China is on course, this year or next, to overtake the United States as the world's largest CO2 emitter, even though its per capita emissions are only one-fifth or even less of the US level.
Vzhledem k faktu, že se napřesrok konají parlamentní i prezidentské volby, je v sázce stejně mnoho jako při kterémkoliv převratném okamžiku v moderních francouzských dějinách.
With parliamentary and presidential elections next year, the stakes are as high as at any previous turning point in modern French history.
To je ostatně předmětem jednání Konventu EU, jenž právě probíhá v Bruselu a jenž by měl připravit půdu pro konferenci, která se bude konat napřesrok a na které by měla být podepsána nová Smlouva o Evropské unii.
That is the subject of the EU Convention now underway in Brussels, and which is designed to pave the way for a new treaty-making conference next year.

Are you looking for...?