English | German | Russian | Czech

napřené úsilí Czech

Synonyms napřené úsilí synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napřené úsilí?

napřené úsilí Czech » Czech

vehemence ráznost pádnost

Examples napřené úsilí examples

How do I use napřené úsilí in a sentence?

Simple sentences

Doufám, že vaše úsilí přinese ovoce.
I hope your efforts will bear fruit.
Ani když vyvineš velké úsilí, nebudeš schopen toho dosáhnout.
Even if you make great efforts, you won't be able to achieve it.
Jeho úsilí přineslo ovoce.
His efforts bore fruit.
Věnoval jsem tomu spoustu úsilí.
I've put a lot of effort into this.
Úspěch se odvíjí od úsilí.
Success depends on effort.
Díky jejímu vytrvalému úsilí jsme dosáhli našeho cíle.
Thanks to her tireless efforts, we reached our goal.

Movie subtitles

V pátrání po mimozemském životě, vědci zaměřují své úsilí na nalezení malé, kamenné planety jako je Země.
In the hunt for alien life, scientists are focusing their efforts on finding small, rocky planets like Earth.
Sotva si na něco vzpomínám a neměl jsem náladu, ale. ta milá dívka vynaložila takové úsilí, aby zde byla, a věděl jsem, že pro Declana je to asi naposled, tak jsem hrál svou roli.
Well, I can barely remember and I wasn't really in the mood, but. the sweet girl had made such an effort to be there and I knew it was most likely Declan's last time, so I played my part.
Což odpovídá na otázku, proč takové úsilí?
Which answers the big question - why go to all that trouble?
Jistěže, musíme být v menšině, protože představujeme. nejhodnotnější příklad úsilí a oběti v mobilizaci národa, a také lidé nikdy nejsou ve většině, ale naopak spíše v menšině.
We had to remain in the minority, because we mobilized. the most valuable elements of struggle and sacrifice in the Nation. which have always been not in the majority, but rather in the minority.
Nyní, v tomto slavném okamžiku vítězství, můžeme spočinout a nabrat síly k největšímu úsilí, jež učiní tuto zemi navždy naší.
But now, at this bright moment of victory. we relax to gather strength for the supreme effort. that will make this land forever ours.
Díky jeho úsilí vám stát vyplatil půl milionu dolarů.
Because of his efforts, the state's awarding you half a million dollars.
Zveřejníme také, že díky vašemu velkému úsilí bude zloděj brzy polapen.
Minister, please if I may explain. It would be announced that owing to the brilliant and tireless efforts of yourself and the director, that the criminal is about to be arrested.
jsme do toho vložili moc úsilí.
After all the work we put in on it.
Leone, zvyš svoje úsilí, si madame z Paříže do Moskvy odveze pěkné vzpomínky.
Leon, be sure and redouble your efforts. so madame can take some pleasant memories when she returns to Moscow.
Dělníci. dělníci a děti z chudinských čtvrtí vědí, že mohou očekávat maximální úsilí v jejich prospěch.
The workingman and the slum child know they can expect my best efforts in their interests.
Doufám, že každý vynaloží veškeré úsilí společně s mými učedníky k porážce krále Býčího Démona a uhasíme plameny Ohnivé hory.
I hope everyone will make an effort together with my disciples to defeat Bull Demon King and put out the flames of Fiery Mountain.
To si vyžádá určité úsilí.
Now, thats gonna take some getting.
Každý loďař na světě. by vás rád odměnil za vaše úsilí.
I'm sure every ship owner in the world. would like to repay you for your efforts.
Vyjednávání je úsilí o pravdu. O pravdu, přírodu a svět.
Humanity is nature's rule. by which we live and die.

News and current affairs

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
But there is a serious downside: The deal could hurt developing-country exporters, unless the EU and the US make a concerted effort to protect these actors' interests.
Navzdory zanícenému úsilí mnoha profesionálů je reakce na hladovou krizi stále chabá.
Despite the dedicated efforts of many professionals, the response to the hunger crisis remains utterly inadequate.
Druhým problémem je fakt, že vývoj léků směřuje k maximalizaci zisku, nikoliv společenského prospěchu, což pokřivuje úsilí o tvorbu léků nezbytných pro lidské blaho.
Second, drug development is geared toward maximizing profit, not social benefit, which skews efforts directed at the creation of medicines that are essential to human welfare.
Jenže problém kolektivního úsilí je stále stejně náročný a vyžaduje bezodkladnou pozornost, chceme-li aby se růstové aspirace světa naplnily.
But the collective action problem is no less daunting, and it requires urgent attention if the world's growth aspirations are to be achieved.
Koncentrace vlastnictví médií a kontroly nad nimi dále rozdmýchává všeobecnou nedůvěru, což připravuje půdu pro to, aby vakuum vyplnilo investigativní úsilí občanů.
Concentration of media ownership and control further fuels popular mistrust, setting the stage for citizen investigation to enter the vacuum.
Zjistili, že arktický ledovec je nepřekonatelný a brzy od svého úsilí ustoupili.
They found the arctic ice impenetrable, and soon gave up their quest.
Zároveň je důležité vyvíjet mezinárodní úsilí o rozvoj pravidel, která dokážou konflikty omezovat.
At the same time, it is important to pursue international efforts to develop rules of the road that can limit conflict.
Rostoucí vědomí nezdaru současné politiky vyvolává sociální nepokoje, občanskou neposlušnost a politickou nestabilitu, důkazem čehož jsou nedávno skončené volby v Itálii nebo rostoucí odpor Řeků vůči vládnímu reformnímu úsilí.
Growing awareness of the failure of current policies is causing social discontent, civil disorder, and political instability, with the recently concluded Italian elections and the growing popular resistance to Greek reform efforts serving as a bellwether.
Ke zvýšení globální poptávky by tak mohly efektivně přispět pouze rozvíjející se a rozvojové ekonomiky v Asii, a to prostřednictvím koordinovaného úsilí zaměřeného na zvýšení domácí spotřeby, které by potažmo stimulovalo dodatečné investice.
Only the emerging and developing economies of Asia could effectively contribute to lifting global demand through a coordinated effort aimed at boosting domestic consumption, which, in turn, would stimulate additional investment.
Současně je třeba vyvinout nové úsilí o oživení návrhu OSN ohledně Kypru.
At the same time, a new effort should be made to bring life to the UN's proposals regarding Cyprus.
Nyní stojí Ameriku značné úsilí pochopit nové souvislosti éry po studené válce.
But America is having a hard time understanding the new circumstances of the post-Cold war era.
Úsilí o redukci skleníkových plynů si vyžádá desítky let činnosti, avšak vzhledem k dlouhým realizačním lhůtám při změnách světových energetických soustav musíme začít teď.
The effort to reduce greenhouse gases will require decades of action, but, given the long lead times in overhauling the world's energy systems, we must start now.
Ale platí i opak: zdá se, že hospodářskému úsilí musí být oporou to, čeho se globalizaci nedostává, totiž hluboce zakořeněný smysl pro demokracii.
But the reverse is also true: a deep-rooted sense of democracy--precisely what globalization lacks--seems necessary to support economic efforts.
Nedávno Meles koordinoval s Keňou úsilí o podniknutí omezených úderů proti milicím -Šabáb, které svádějí nelítostný boj za proměnu Somálska ve fundamentalistickou islámskou teokracii.
More recently, Meles coordinated efforts with Kenya to stage limited strikes against the al-Shabaab militia, which has waged an unrelenting war to turn Somalia into a fundamentalist Islamic theocracy.

Are you looking for...?