English | German | Russian | Czech

napříč Czech

Translation napříč translation

How do I translate napříč from Czech into English?

Synonyms napříč synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napříč?

Examples napříč examples

How do I use napříč in a sentence?

Movie subtitles

Provaz se natáhne napříč přes ulici.
A rope extends across the street.
Raději si dejte tu matraci napříč, poskytne vám krytí.
Better take that mattress across, give you a bit of cover.
Půjdu napříč jak to dělají muži.
I'll cross the way you men do.
Teď máme pruh země napříč údolím.
This gives us a solid strip of land right across the valley.
A Apolóna, jak žene vůz napříč oblohou.
And Apollo, driving his sun chariot across the sky.
Sakra, dokážu vystopovat mouchu napříč tvým špinavým krkem.
Shucks, I can trace a fly across that dirty neck of yours.
Měl jsem napříč hrazení, a pochytal jsem je jak lososy.
I had a boom across, and netted them like salmon.
Jezdil napříč státem a dělal projevy.
He roared across the state making speeches.
Rozptylte se napříč silnicí!
Spread out across the road!
Sílu, která dokáže pohánět loď napříč vesmírem.
Powerto drive a ship through space.
Dejte ji napříč.
Bring it thwartships.
Když noviny otisknou její příběh. a rozšíří ho na titulních stranách napříč zemí, žádný soud na zemi nebude moci odmítnout její předvolání.
When the papers print her story. and spread it in headlines across the country, no court on earth can refuse to put her on the stand.
A pak napříč od levoboku na pravobok!
And then I slice him port to starboard!
Napříč silnicí.
Across the road.

News and current affairs

Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
A logical corollary of the criteria set forth by Kenen and Obstfeld, and even of Mundell's labor-mobility criterion, is that currency unions cannot survive without political legitimacy, most likely involving region-wide popular elections.
Evropští lídři nemohou bez soudržného evropského politického rámce donekonečna uskutečňovat rozsáhlé transfery napříč zeměmi.
Europe's leaders cannot carry out large transfers across countries indefinitely without a coherent European political framework.
Poměry napříč Unií se bohužel nejprve zřejmě zhorší, než se začnou zlepšovat.
Unfortunately, conditions across the Union will likely worsen before they begin to improve.
Dále je potřeba iniciovat vznik úplné bankovní unie, která začne pojištěním depozit napříč eurozónou, a zvážit kroky k silnější politické integraci, i když Řecko odejde z eurozóny.
In addition, a full banking union, starting with eurozone-wide deposit insurance, should be initiated, and moves toward greater political integration must be considered, even as Greece leaves the eurozone.
Zatímco některé německé firmy přesvědčily pracující, aby akceptovali snížení mezd a přispěli tak k překonání finanční krize, mzdy napříč jižní periferií vytrvale stoupaly, přestože produktivita stagnuje.
Whereas some German companies persuaded workers to accept wage cuts to help weather the financial crisis, wages across the southern periphery have been marching steadily upwards, even as productivity has remained stagnant.
Stále ještě nevíme, jaká kombinace neprůhledných počítačových programů a algoritmů elektronického obchodování, které vzájemně komunikují napříč více než 50 burzovními středisky, tuto katastrofu způsobila.
We do not yet know what combination of black-box computer programs and electronic trading algorithms, interacting across more than 50 market centers, caused this catastrophe.
Odráží dopady zásadních (a historicky významných) přesunů ekonomických a finančních pozic, nedostatečných politických reakcí a rigidit napříč soustavami, jež maří strukturální změny.
It reflects the impact of fundamental (and historic) economic and financial re-alignments, insufficient policy responses, and system-wide rigidities that frustrate structural change.
AMMÁN - Bez větší publicity během uplynulých několika měsíců neproběhla napříč arabským světem žádná protiamerická demonstrace ani se nepálily americké vlajky.
AMMAN - Without much fanfare, the past few months have seen no anti-American demonstrations and no burning of American flags across the Arab world.
na vzácné výjimky se politika napříč Západem stala zdiskreditovanou profesí.
With rare exceptions, politics has become a discredited profession throughout the West.
Amerika na stříbrném podnose nabídla Íránu strategická aktiva, která si Chomejního revoluce nedokázala vydobýt ani za osm let války proti Saddámovi, ani neúspěšnými pokusy exportovat islámskou revoluci napříč regionem.
America offered Iran on a silver platter strategic assets that Khomeini's revolution failed to acquire either in eight years of war against Saddam or in its abortive attempts to export the Islamic revolution throughout the region.
Tyto ženy mezi sebou udržovaly vztahy napříč stranickou propastí, zatímco vztahy mezi jejich mužskými kolegy se setrvale zhoršovaly, ustoupily okázalému furiantství a hanění protivníků.
These women have maintained relationships with one another across the partisan divide, while those among their male colleagues have steadily deteriorated, giving way to competitive grandstanding and vituperation.
Nákaza uvnitř i napříč trhy pak může působit směrem dolů a tlačit ceny níže po dobu několika let.
Then, contagion within and across markets can work in a downward direction, propelling prices lower for years.
Totéž platí pro účast žen na trhu práce, která je v Libanonu nízká, ale rovnoměrně rozdělená napříč všemi náboženskými skupinami.
The same holds true for female labor market participation, which in Lebanon is low but uniform across religious groups.
Tažení demokracie napříč celým kontinentem a vznik jednotného trhu ve větsí části Evropy se zasloužily o bezpříkladnou stabilitu, bezpečnost a prosperitu.
Democracy's march across the continent, and the formation of a single market across much of Europe, have created unprecedented stability, security, and prosperity.

Are you looking for...?