English | German | Russian | Czech

například Czech

Meaning například meaning

What does například mean in Czech?

například

for example, for instance, by way of example, such as uvozuje příklad  Například to nevím. práv. uvozuje demonstrativní výčet

Translation například translation

How do I translate například from Czech into English?

například Czech » English

for example for instance such as exempli gratia

Synonyms například synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as například?

Examples například examples

How do I use například in a sentence?

Simple sentences

Máš nějaký koníček - například malování?
Do you have a hobby - for example, painting?
Například budeme moci chovat krávy a ovce.
We will be able to breed cows and sheep, for example.

Movie subtitles

Budou ti, kteří, myslím, pochopitelně, argumentují tím, že my, lidé, by jsme měli zůstat skrytí ve vysoké galaktické trávě, protože, možná, že mají například hlad a chtěli by nějakou večeři.
There will be those who, I think, understandably, will argue that we humans should remain hidden in the great galactic tall grasses, because, of course, maybe they're hungry, for example, and would like some hors d'oeuves.
Vezmi si například Díkůvzdání..
Take Thanksgiving, for example.
Například doktor Varma.
Dr Varma, for example.
Například oblast Karabachu na Jihu je centrem desetiletého konfliktu.
Take the Karabakh zone in the South. It's been at the centre of a ten-year conflict.
A po shromáždění se například mohly připlížit do stodoly a uhranout krávu.
And after the gathering they might, for instance, sneak into a barn and bewitch a cow.
Mnohé ženy, například, se přiznávají, že - proměněny v kočku - znesvětily v noci oltář, zatímco dva čerti ve zvířecí podobě hlídali u kostelních dveří.
Many women, for instance, confess that - transformed into cats - they soiled the altar during the night, while two devils in the shape of animals stood guard at the church door.
Kdybych tak objevil aspoň jednu z těchhle záhad - například, co je to věčnost - bylo by mi úplně jedno, jestli by o mně říkali, že jsem blázen.
Well, if I could discover just one of these things - what eternity is, for example - I wouldn't care if they did think I was crazy.
Například výroba hadrů na podlahu.
For instance, we'll take mop rags.
Vezměme toho tygra tady, například..
Take that fellow right there, for instance.
Například, na tropickém ostrově při měsíčku může způsobit, že se samotná žena zamiluje do samotného muže.
For instance, in the moonlight on a tropical island they might make any woman fall in love with any man.
Například, že bude pohřben v tichosti, no ne?
You expect quiet at a funeral, don't you?
Například sem.
There, for example.
Například tenhle článek.
Take that story there, for instance.
Například Abraham Lincoln.
Take Abraham Lincoln for instance.

News and current affairs

Mnoho význačných osobností - například Albert Einstein - nakrátko uvěřilo, že pouze světová vláda dokáže zajistit světový mír.
For a short while, many prominent people - Albert Einstein, for one - believed that only a world government would be able to ensure global peace.
Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
In fact, excessively constraining rules of origin have proved problematic for some of the EU's previous recognition agreements, such as those governing professional-services standards.
Rozšířením vznikne i lepší Evropa, protože rozšířením se zvětší území, skládající se ze zemí, které jsou zavázány politickým hodnotám Severoatlantické aliance, jako jsou například práva jednotlivce a práva menšin.
Expansion will also create a better Europe because enlargement widens the territory in which countries are committed to NATO's political values, including individual rights as well as the rights of minorities.
Takto posílená aktiva zase umožní fungování místních úvěrových trhů, například finančnictví na mikroúrovni.
That boost in assets will, in turn, enable local credit markets, such as micro-finance, to begin operating.
Některé se mohou přemístit, ale jiné (například lední medvědi) budou pravděpodobně dohnáni k vyhynutí, jestliže nevyvineme rozhodnou činnost k odvrácení změny klimatu.
Some can migrate, but others (such as polar bears) are likely to be driven to extinction unless we take decisive action to head off climate change.
Pohoršení budí také další účetní praktiky MMF, například to, jak jsou řešeny kapitálové výdaje státních podniků.
Other IMF accounting practices, including how the capital expenditures of government-owned enterprises are treated, are also causing outrage.
Namísto toho portugalští pracující prchají do vzkvétajících dřívějších kolonií, například Brazílie a Macau.
Instead, Portuguese workers are fleeing to booming former colonies such as Brazil and Macau.
Každý den například zemře na světových silnicích přibližně 3000 lidí.
Some 3,000 people die on the world's roads every day.
Jen málokdo však tehdy tušil, že například na severním pólu budou tát ledovce tak rychle, jak se dnes podle všeho děje.
But few saw, for instance, the Artic ice cap melting as rapidly as now seems to be the case.
Zdaňovat věci, které jsou špatné, například znečištění, totiž mnohem větší logiku než zdaňovat věci dobré, jako jsou úspory nebo práce.
It makes much more sense to tax things that are bad, like pollution, than things that are good, like savings and work.
Například již pouhá změna barvy střechy v teplých oblastech tak, aby odrážela sluneční záření, případně vysázení stromů kolem domu, to vše může vést ke značným úsporám energie spotřebované na klimatizaci.
For example, simply changing the color of roofs in warm climates to reflect sunlight or planting trees around houses can lead to great savings on energy used for air conditioning.
Celá řada problémů přitom zůstává nedořešena: například vztahy mezi Srbskem a Černou Horou či status Kosova (nemluvě o provincii Vojvodina na severu Srbska).
A host of problems remain unresolved: relations between Serbia and Montenegro and the status of Kosovo (not to mention Serbia's northern province of Vojvodina).
Rozdíly v nepřímých daních, kam spadá například DPH, jsou jednou z překážek rozvoje obchodu.
Differences in indirect taxes such as VAT pose another way in which borders become obstacles to trade.
Například Čína by prodělala na útoku, který by vážně poškodil americkou ekonomiku, a obráceně to platí také.
China, for example, would lose from an attack that severely damaged the American economy, and vice versa.

Are you looking for...?