English | German | Russian | Czech

napříště Czech

Meaning napříště meaning

What does napříště mean in Czech?

napříště

from now on v budoucnosti, do budoucna v případech následujících po dané události

Synonyms napříště synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napříště?

napříště Czech » Czech

v budoucnosti příště pro futuro pro budoucnost

Examples napříště examples

How do I use napříště in a sentence?

Movie subtitles

Tak napříště, předtím to bylo horší, teď jsem měl jinou míru.
So the next time, I changed to another tailor, but found out that he was no better than the first.
Napříště posílej slečnu Evu Harringtonovou se všemi žádostmi za mnou.
Fine and dandy. Just refer all of Miss Eve Harrington's future requests to me.
Napříště věnujte pozornost tomu, co říkám.
I suggest you pay attention to what I say in the future.
Teď, napříště nesvolávejme tyhle zbytečné schůze, jo?
Now let's have no more of these useless meetings.
Jestli ještě budete zabíjet, zůstaňte napříště u králíků.
You know, if you must kill things from now on, I wish you'd stick to rabbits.
Ale napříště pro naši objednávku přijde někdo jiný.
However, in future, someone else will come for our order.
Byl bych raději, kdybychom si napříště dali schůzku.
I would like to set a date for the next time.
Napříště všechno proběhne hladce, pokud ve všem poslechneš.
You have nothing to fear, as long as you obey me.
A NAPŘÍŠTĚ, KAŽDÉHO VEČERA.
FROM THEN ON, EVERY NIGHT.
Výborně, napříště se budu obracet zásadně jenom na vás.
I've got an idea! From now on, I'll only want to work with you.
No prosím. Napříště nikdy nehodlám nikomu nic předstírat.
From now on, Victor Vauthier will come forward.
Budu napříště ramenem spravedlnosti, které odsoudí a popraví všechny ty, kdo se válejí v tom sexuálním bahně, které zaplavuje svět.
From now on, I'll be the arm of a justice that that will judge and condemn without pity all the harlots that will flood the world of their sexual mud!
Dávej napříště pozor na ty telefony.
You have to be very careful now about the phones.
Napříště budou vše hlásit tobě a ty pak mně.
Now Wiggins. in future they can report to you and you to me.

News and current affairs

Problematická je jen asi třetina celkového objemu půjček; zbytek by měl být či bude i napříště bez potíží.
Perhaps only one-third of the total volume of loans is problematic; the rest may or will continue to perform.
Jinými slovy by se vlády neměly napříště chovat ke svým občanům, jak se jim zlíbí.
In other words, governments could no longer treat their citizens however they wanted.
Přední investiční banky by se rozhodně měly soustředit na kvalitu školení a licencování svých analytiků, aby napříště nevytrubovaly do světa nesmysly, ale aby lidem poskytovaly pravdivé a ucelené informace.
Clearly, the leading investment banks should become much more serious about training and licensing their analysts to provide knowledge rather than nonsense in their public pronouncements.
Úzká spolupráce mezi Německem a Francií bude napříště víc než kdy dřív tvořit staré i nové těžiště zablokované EU.
In the future, close cooperation between Germany and France will more than ever form the old and new center of gravity in a blocked EU.
Výsledná rozhodnutí by mohla nastavit jasná základní pravidla, jimiž se napříště bude řídit přístup ke stále početnějším etnickým a náboženským menšinám v Evropě.
The resulting decisions could establish clear ground rules to guide future policy toward Europe's increasingly numerous ethnic and religious minorities.
Rovněž MMF slíbil, že se napříště bude mnohem více starat o světovou chudobu.
The IMF also promised it would care more about poverty (!).
Měnová politika napříště nedokáže hodnotu bezpečného majetku zvýšit.
Monetary policy cannot make safe wealth in the future any more valuable.
Systémy klientských služeb a řízení transakcí budou napříště častěji dostávat více podnětů od zákazníků, takže koncepce produktů se bude formovat interaktivně.
In the future, client-service and transaction-management systems will receive more input from customers more frequently, so that product design is shaped interactively.
Vždy ale existovala pravicová menšina, která se cítila pokořená a rozhořčená ze ztráty národní hrdosti a především národní svrchovanosti, neboť Japonsko muselo napříště co do bezpečnosti plně spoléhat na ochranu, již mu nabídly USA.
But there was always a right-wing minority that felt humiliated and resentful of the loss of national pride and, more important, national sovereignty, for Japan's security would henceforth have to depend entirely on the protection offered by the US.
To napříště nesmíme dopustit.
That cannot be allowed to happen again.
Majitelé domů by se mohli spolehnout, že svou nemovitost budou moci i napříště pojistit za známou cenu.
Homeowners can rest assured that they can continue to insure their property at known rates.
Skutečná modernizace a skutečný růst - to jsou jediné věci, které nemoderní levici napříště znemožní přístup k moci.
Real modernization and real growth are the only things that will block Uruguay's unmodernized Left from power next time.
Opak byl pravdou, když jim bylo řečeno, že by Nigérie napříště měla spíše zlepšit svoji dluhovou službu a stáhnout všechny požadavky na snížení dluhů.
Instead, they say, Nigeria should increase its debt servicing this year, and should abandon its call for debt reduction.
Aby se tomu napříště předešlo, G20 slíbila silnější globální instituce.
The G-20 promised stronger global institutions to prevent this from recurring.

Are you looking for...?