English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napnout IMPERFECTIVE VERB napínat

napínat Czech

Translation napínat translation

How do I translate napínat from Czech into English?

napínat Czech » English

stress strain tension draw

Synonyms napínat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napínat?

Conjugation napínat conjugation

How do you conjugate napínat in Czech?

napínat · verb

Examples napínat examples

How do I use napínat in a sentence?

Movie subtitles

Nebudu vás déle napínat.
I won't test your patience any longer.
Ze začátku nesmíte napínat svaly.
For a while you must be careful not to stretch anything.
Bohové nás neměli tak napínat, Rufie.
The gods shouldn't tantalize us so, Rufio.
Proč, nebudu vás napínat ani o chvíli déle, než je nutné.
Why, I shall not keep you in suspense a moment longer than I need.
Budeš ještě dlouho napínat?
Keeping me on tenterhooks?
Nesmíte se napínat.
No need to strain yourself.
Bude asi napínat vaši zvědavost, ale nikdy se tam nedostanete.
It will be arouse your curiosity, but you'll never get there.
Nemá ho v lásce, kdo by ho chtěl ještě na skřipec světa napínat.
He hates him that would upon the rack of this tough world stretch him out longer.
Nebudeme vás déle napínat, dámy a pánové, Apollonia Six!
Now, without further ado, ladies and gentlemen, Apollonia Six!
Nebudu vás napínat.
I will not keep you in suspense.
Jak bude píseň hrát, lano se bude napínat a když skončí, železná kulička vyrazí a. pojede celou veselou cestu .
As the song plays, the cord tightens. and when the song ends, the metal ball is released. rolling along its merry way until.
Budu ti napínat plátna.
I'll stretch canvas for you.
Budu vás napínat.
Let me tantalize you.
Budeme ji ještě trochu napínat.
Let her sweat a little.

News and current affairs

Dokud jim globální kvantitativní uvolňování, laciná ropa a další institucionální větry budou napínat plachty, akcie by se mohly dál zvedat.
As long as the tailwinds of global quantitative easing, cheap oil, and further institutional inflows keep blowing, equities could continue to rally.
Jejich posluchači musí samozřejmě napínat sluch, aby hlasy reformátorů uslyšeli přes rámus těch, kdo volají po odporu vůči nepříteli a po návratu k čistým zdrojům islámu.
Of course, listeners must strain to hear the voices of reformists amidst the din of those calling for resistance to the enemy and a return to the pure sources of Islam.

Are you looking for...?