English | German | Russian | Czech

napínavá hra Czech

Translation napínavá hra translation

How do I translate napínavá hra from Czech into English?

Synonyms napínavá hra synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napínavá hra?

napínavá hra Czech » Czech

velmi vyrovnaný souboj

Grammar napínavá hra grammar

What are the grammatical properties of napínavá hra in Czech?

napínavý + hra · adjective + noun

++

Examples napínavá hra examples

How do I use napínavá hra in a sentence?

Simple sentences

Fotbal je stará hra.
Football is an old game.
Mým koníčkem je hra na kytaru.
My hobby is playing the guitar.
Která hra na hrdiny je tvá nejoblíbenější?
What's your favorite role-playing game?
Připadalo nám to jako hra.
It seemed like a game to us.
Připadlo mi to jako hra.
It seemed like a game to me.
Ta hra se mi nelíbila, dokud jsem nezačal vyhrávat.
I didn't like that game until I started to win.
Tomovi se nejspíš bude tato hra líbit.
Tom will probably like this game.
Ta hra byla tak nezáživná, že jme oba s Tomem usnuli.
The play was so boring Tom and I both fell asleep.

News and current affairs

Ovšemže se ještě může ukázat, že pravdu měl Bernie Madoff a že jeho pyramidová hra nebyla ze všech největší.
To be sure, Bernie Madoff may yet be proved right, and his will not turn out to be the biggest Ponzi scheme ever.
Teď když vyšší úrokové sazby stlačují ceny bydlení, hra skončila.
With higher interest rates depressing housing prices, the game is over.
Moje brána do světa umělé inteligence je úzká: je to více než 500 let stará hra v šachy.
My portal to the world of artificial intelligence is a narrow one: the more than 500-year-old game of chess.
Že je to jen hra?
Only a game, you say?
Tyto stamiliardy eur jsou ztraceny a hra na to, že tomu tak není, nemůže trvat donekonečna.
These hundreds of billions of euros are already lost, and the game of pretending otherwise cannot continue indefinitely.
Celá tato hra s čísly totiž funguje jen v případě, že ostatní budou dál spalovat fosilní paliva, která dokážou v případě potřeby nahradit nevyzpytatelnou větrnou energii z Kodaně.
After all, the whole accounting exercise works only if others are still using fossil fuels that Copenhagen's unpredictable wind power can replace.
Bushova hazardní hra byla od počátku odsouzena k nezdaru, který bude mít v příštích letech nákladné důsledky - především pro USA, ale i pro ostatní svět.
Bush's gamble was a loser from the start, generating costly results - mainly for the US, but for the rest of the world, too - for years to come.
Kdyby například tvůrci televizních seriálů typu Hra o trůny, což je pořad s největším počtem pirátských kopií v historii, přestali bojovat proti porušování autorských práv, mohli využít příležitosti.
For example, if the creators of television series like Game of Thrones, the most pirated show in history, stopped fighting copyright infringement, they could seize an opportunity.
Avšak ekonomika je ve skutečnosti hra s kladným součtem.
But economics is really a positive-sum game.
Čistá hra vsak bude pro akcie v konečném důsledku jedině prospěsná a rozhodně prospěsnějsí než tutlání a dohady o skutečném stavu účetních knih.
A clean sweep, however, will ultimately be good for stocks and certainly much better than cover-up and lingering doubts about what the books really look like.
Jak se dalo očekávat, hra na vlastní pěst se u snahy zajistit ekonomické oživení ukázala jako marná.
Predictably, going it alone has proven futile in ensuring economic recovery.
Tato hra je však již téměř u konce, poněvadž staré přístupy očividně selhávají.
But the game is almost over, because the old approaches are obviously failing.
Je to všechno blufovací hra?
Is this all a bluff?
Nikde není tato hra na svalování viny patrnější než na způsobu, jakým vlády členských zemí EU přistupují k deregulaci trhu zboží.
Nowhere has this game of passing the blame been more visible than in the way EU governments have handled the deregulation of the product market.

Are you looking for...?