English | German | Russian | Czech

napínavý pořad Czech

Translation napínavý pořad translation

How do I translate napínavý pořad from Czech into English?

napínavý pořad Czech » English

a nail-biter

Grammar napínavý pořad grammar

What are the grammatical properties of napínavý pořad in Czech?

napínavý + pořad · adjective + noun

++

Examples napínavý pořad examples

How do I use napínavý pořad in a sentence?

Simple sentences

Pořad si stěžuje.
He is always complaining.
Tato věta, i když není dlouha, je pořad nejednoznačna.
This sentence is still ambiguous, even though it isn't long.

News and current affairs

Kdyby například tvůrci televizních seriálů typu Hra o trůny, což je pořad s největším počtem pirátských kopií v historii, přestali bojovat proti porušování autorských práv, mohli využít příležitosti.
For example, if the creators of television series like Game of Thrones, the most pirated show in history, stopped fighting copyright infringement, they could seize an opportunity.
Jistý gay svůj vlastní televizní pořad, ačkoliv jeho sexuální orientace není žádným tajemstvím.
One gay man has his own television show, even though his sexual preferences are no secret.
S Tudjmanovou smrtí přichází pochopitelně na pořad dne i volba prezidenta, která se musí uskutečnit do šedesáti dnů od jeho úmrtí.
Tudjman's death opens the additional question of presidential elections, which must be held within 60 days after his passing.
Nejde o to, že by na pořadu dne byl konec Evropské měnové unie; dochází pouze k tomu, že lidé začali přemýšlet o málo pravděpodobných, leč možných budoucích scénářích, při nichž by konec EMU na pořad dne mohl přijít.
It is not that the end of European Monetary Union is on the agenda; it is merely that people have begun thinking about possible low-probability futures in which the end of EMU might be placed on the agenda.
Británie, prohlásil, by mohla být připravena dát britský rabat na pořad jednání, ale jedině tehdy, budou-li Francouzi ochotni odstranit důvody, jež jej opodstatňují, a to prostřednictvím nového a zásadního projednání zemědělské politiky EU.
Britain, he says, might be prepared to put the British rebate on the table, but only if the French are prepared to remove the reasons for it by means of a radical renegotiation of EU farm policy.
Ti, kdo vyrůstali s dětským vzdělávacím televizním pořadem Sezamová ulice, vědí, že tento pořad poskytuje pětiletým dětem snadno pochopitelné lekce gramotnosti, znalosti počtů a společenských dovedností.
Those who grew up with the children's educational TV show Sesame Street know that it gives five-year-olds easy-to-take lessons in literacy, numeracy, and social skills.
Stejně jako řada jiných společných vzdělávacích či kulturních izraelsko-palestinských projektů začal i tento pořad snílkovským idealismem.
This program, like so many educational or cultural Israeli-Palestinian partnerships, began in starry-eyed idealism.
Zatímco ještě před deseti lety neměla žádná státem řízená televizní stanice živý pořad o aktuálních událostech, dnes jsou i stanice z některých nejdiktátorštějších arabských režimů nuceny zvednout laťku a připustit živé rozhovory.
While no state-run TV station had live current affairs programs ten years ago, now even stations from some of the most dictatorial regimes are forced to raise their level and allow live interviews.
Nedávno sice Hizballáh souhlasil, že toto téma zařadí na pořad jednání o domácí situaci - snad proto, že si Írán nepřeje, aby se stalo předmětem celonárodních nesvárů -, ale lze pochybovat, že k odzbrojení skutečně dojde, přinejmenším prozatím.
More recently, Hezbollah agreed to place the issue on the domestic negotiating agenda - perhaps because Iran doesn't want it to be a source of national dissension - but it is doubtful that genuine disarmament will ensue, at least for now.
Minulý měsíc jsem sledoval jeden televizní pořad, v němž vystupoval slavný malíř Chan Mej-lin.
Last month, I watched a TV show featuring Han Meilin, a famous painter.
Počáteční ohlas mezinárodního společenství na hlasování Senátu byl poněkud utlumen náznakem toho, že se vláda a klíčoví senátoři snaží vybudovat podporu obou politických stran, aby se Dohoda mohla opět dostat na pořad senátních jednání.
The global community's initial reaction to the Senate vote was muted somewhat by signs that the administration and key senators wanted to build bipartisan support for eventual reconsideration of the Treaty.

Are you looking for...?