English | German | Russian | Czech

flood English

Translation flood in Czech

How do you say flood in Czech?

Flood English » Czech

Povodeň

Examples flood in Czech examples

How do I translate flood into Czech?

Simple sentences

We provided the flood victims with food and clothing.
Obětem povodní jsme poskytli jídlo a ošacení.
Tom's house was damaged by the flood.
Tomův dům byl poničen povodní.
Tom lives in a flood zone, but he doesn't have flood insurance.
Tom žije v záplavové zóně, ale nemá pojištění proti záplavám.
Tom lives in a flood zone, but he doesn't have flood insurance.
Tom žije v záplavové zóně, ale nemá pojištění proti záplavám.

Movie subtitles

The two graves are ready - if the Yukon doesn't flood them.
Dva hroby jsou připraveny, pokud je nezaplaví Yukon.
The flood's rising.
Bude tam úplná povodeň.
What if we flood the room with water?
Zatopíme?
A steady flood of pennies, nickels and dimes drained from the purses of the homeowner, the laborer and the housewife.
Neustálý tok pencí, nikláků a desetníků, vysávaných z kapes vlastníků domů, dělníků a hospodyněk.
What you probably feel is the melancholy of happiness that mood that comes over all of us when we realize that even love can't remain at flood tide forever.
Co cítíte, je zřejmě melancholie ze štěstí, kterou zažíváme všichni, když si uvědomíme, že příliv lásky není věčný.
Wood alcohol is recooked, and the product of this loose and ineffective process is put on the market in a constantly swelling flood.
Zpracovává se dřevný líh a výsledek tohoto špatného a neúčinného zpracování neustále zaplavuje trh.
Fire, or flood, or what?
Oheň, zatopilo je to, nebo co?
But it's had more publicity than the Johnstown flood.
to víc publicity než záplavy v Johnstownu.
You said it. When those 8- foot torpedoes hit the Gatun Locks itll make the Johnstown flood look like something that happened in a bathroom.
osmistopá torpéda zasáhnou zdymadIa Gatún, zatopí to Johnstown, jako když v koupeIně přeteče vana.
Close negative flood.
Zavřít vyčerpávání.
Negative flood closed, sir.
Vyčerpávání uzavřeno, pane.
Negative flood closed.
Vyčerpávání zavřeno.
And even if there's a second Flood, this house shall always stand on solid foundations.
I kdyby přišla druhá velká potopa, tenhle dům tu bude stát na svých pevných základech.
Never was such a sudden scholar made, never came reformation in a flood as in this king.
Žádný mudrc nebyl stvořen, žádná náprava se neudála tak rychle jako u krále.

News and current affairs

A growing flood of data shows that death rates in many poor countries are falling sharply, and that aid-supported programs for health-care delivery have played a key role.
Stále vydatnější příval dat ukazuje, že úmrtnost v mnoha chudých zemích prudce klesá a že v tom klíčovou roli hrají programy zajištění zdravotní péče podporované ze zahraniční pomoci.
As EU enlargement approaches, people across Western Europe fear a flood of job-seeking immigrants from the postcommunist accession countries.
S blížícím se rozšířením Evropské unie se obyvatelé západní Evropy stále více obávají vlny práci hledajících imigrantů z postkomunistických zemí chystajících se na vstup do Unie.
In the US, most people still do not have flood or earthquake insurance.
V USA většina lidí stále není pojištěna proti záplavám či zemětřesení.
Otherwise, people will build on flood plains in the belief that their government, or the governments of the world, will feel obligated to bail them out, thereby insuring, in effect, bad risks that should not be taken.
Lidé jinak budou stavět v zátopových územích s přesvědčením, že jejich vláda nebo vlády světa budou cítit povinnost jim vypomoci v tísni, tudíž že pojistí rizika, která by na sebe nikdo neměl brát.
Almost immediately, a flood of fresh genetic information overwhelmed the existing protein sequence database.
Téměř okamžitě existující databázi sekvencí bílkovin zaplavily nové genetické informace.
The ongoing violence in Africa's Great Lakes region, which has claimed millions of civilian lives, is rooted in the 1994 Rwanda genocide and the resulting flood of Hutu refugees into neighboring states.
Pokračující násilí v oblasti afrických Velkých jezer, které připravilo o život miliony civilistů, kořeny ve rwandské genocidě z roku 1994 a následném přílivu hutuských uprchlíků do sousedních států.
Many people who survive an earthquake or a flood, for instance, may soon face another crisis if the disaster also destroys their only means of earning a living.
Mnozí lidé, kteří přežijí například zemětřesení nebo záplavy, mohou záhy čelit další krizi, pokud katastrofa zároveň zničí jejich jediný zdroj obživy.
Allowing for changes in the number of people and their wealth, flood losses have actually decreased slightly.
Započteme-li změny počtu lidí a rozsahu jejich majetku, škody způsobené záplavami ve skutečnosti mírně poklesly.
In some cases, insurance companies argued that houses were damaged by flood, not wind, which their policies cover more generously.
V některých případech argumentovaly pojišťovny tím, že zničení domů způsobily záplavy, a nikoliv vítr, na jejichž škody je v pojistných smlouvách pamatováno štědřeji.
Not unreasonably, President George W. Bush wants government grants to bail out only the approximately 20,000 homeowners who can't be faulted for failing to buy flood insurance, because they lived outside the designated flood plains.
Prezident George W. Bush chce docela rozumně poskytnout vládní dotaci pouze asi 20 000 majitelům domů, které z nesjednání pojistky proti záplavám nelze vinit, protože bydleli mimo označené zátopové oblasti.
Not unreasonably, President George W. Bush wants government grants to bail out only the approximately 20,000 homeowners who can't be faulted for failing to buy flood insurance, because they lived outside the designated flood plains.
Prezident George W. Bush chce docela rozumně poskytnout vládní dotaci pouze asi 20 000 majitelům domů, které z nesjednání pojistky proti záplavám nelze vinit, protože bydleli mimo označené zátopové oblasti.
In contrast, only Saudi Arabia can flood the market and reduce prices far below their current level.
Naproti tomu, jedině Saúdská Arábie dokáže zaplavit trh a snížit ceny hluboko pod jejich dnešní úroveň.
The turning point in the US came in 1998, when a federal court decision upheld a patent on an accounting system, which launched a flood of business-method patents--over a thousand a year in 1999 and 2000.
Bodem zlomu se stal v USA rok 1998, kdy federální soud potvrdil patent na jistý účetní systém, čímž spustil celou lavinu patentů na podnikatelskou metodu - v letech 1999 a 2000 to bylo více než tisíc patentů ročně.
In Syria, for example, it is not: Although politicians and commentators talk about stemming the flood at the source, no peace plan is in sight.
Například v Sýrii však tato vyhlídka reálná není: politici a komentátoři sice mluví o zastavení přílivu uprchlíků přímo u zdroje, avšak žádný mírový plán není na dohled.

Are you looking for...?