English | German | Russian | Czech

floor English

Translation floor in Czech

How do you say floor in Czech?

Examples floor in Czech examples

How do I translate floor into Czech?

Simple sentences

Your glasses fell on the floor.
Tvoje brýle spadly na podlahu.
Your glasses fell on the floor.
Brýle ti spadly na podlahu.
A fire broke out on the first floor.
Oheň vypuknul v přízemí.
I took the elevator to the third floor.
Jel jsem výtahem do třetího patra.
The floor was very cold.
Podlaha byla velmi studená.
Tom walked off the dance floor.
Tom odešel z parketu.
It's on the first floor.
Je to v přízemí.
Don't leave your glasses on the floor.
Nenechávej svoje brýle na zemi.
In my new house, the living room is on the ground floor and the bedroom is on the first floor.
V mém novém domě je obývák v přízemí a ložnice v prvním patře.
In my new house, the living room is on the ground floor and the bedroom is on the first floor.
V mém novém domě je obývák v přízemí a ložnice v prvním patře.
Her hair was so long that it reached the floor.
Její vlasy byly tak dlouhé, že sahaly na zem.
Which floor does he live on?
V kterém patře bydlí?
Tom sat on the floor and cried.
Tom seděl na zemi a plakal.
I swept the floor.
Zametl jsem podlahu.

Movie subtitles

Men sleep on the floor.
Můžeš spát na zemi.
Even when I was stuck on the floor in the dark inside of me, there was love.
Dokonce, i když jsem se dostala na samotné dno, pořád ve mně byla láska.
Do-do I really need to tell you don't take a pill you found on the bathroom floor next to the toilet?
Vážně ti musím říkat, abys nebrala prášky ze země na toaletě hned vedle záchodu?
Well, I want to check out her bathroom floor and see what else she has lying around. Hmm.
No, se chci podívat na podlahu jejího záchodu jestli tam ještě něco neleží.
It's like a pill you found on the bathroom floor.
Je to jako prášek, který najdeš na zemi na záchodě.
Who would take a pill they found on the floor?
Kdo by si bral prášek, který našel na zemi na záchodě?
Now everyone please join the bride and groom - on the dance floor.
Přidejte se teď prosím všichni k nevěstě a ženichovi na taneční parket.
I mean, I, I ate a, an old French fry off the floor of my car, but I sh.
Mám na mysli, snědla jsem starou hranolku ze země mého auta, ale..
It means me wearing holes in the knees of my nylons trying to teach her how to shuffle on her bottom on the floor.
To znamená moje na kolenou děravé punčochy, když se ji snažím naučit, jak se po zadečku přesouvat po podlaze.
I've got another bill to collect at Monsieur Paulet's, on the floor above.
Mám ještě účet pro pana Pauleta o patro nad vámi.
Monsieur, I present to you to the new tenant on the fifth floor of your building on Evangile Street.
Pane, Představuji vám novou nájemnici v pátém patře vaší budovy na Evangile Street.
We caught the thief. But who killed the man whose body lies on the floor?
Zloděje jsme chytili, ale kdo zabil toho muže, který leží na chodbě?
The wrists and ankles of the accused were tied to two iron rods screwed to the floor.
Obviněný byl za zápěstí a kotníky připoután ke dvěma železným tyčím, přišroubovaným k podlaze.
On the first floor of the same house, Councillor Rumfort lives with his two daughters, Grete and Mariandl.
V prvním patře téhož domu, žije radní Rumfort se svými dvěma dcerami, Gretou a Mariandl.

News and current affairs

Kaufman's approach - with speeches on the Senate floor as a central feature - seemed irrelevant or even quaint to critics even a few weeks ago.
Kaufmanův přístup, jehož stěžejní charakteristikou byly proslovy na senátní půdě, se kritikům ještě před několika týdny zdál bezpředmětný, či dokonce bizarní.
To be sure, the US government is increasing its budget deficits to put a floor under demand.
Ovšemže, vláda USA rozšiřuje své rozpočtové deficity, aby vytvořila jistou spodní mez poptávky.
Emerging markets should start preparing now to ask it for the floor.
Rozvíjející se trhy by se měly nyní začít připravovat na to, že se na něm přihlásí o slovo.
Inside the plant, designer yeast cells transform the carbon dioxide released during the coal's combustion into raw materials for floor tiles and other construction supplies.
Uvnitř elektrárny proměňují speciálně vyvinuté kvasinky oxid uhličitý uvolněný při spalování uhlí na suroviny vhodné pro výrobu dlažby a dalších stavebních prvků.
The captured CO2 would then be injected underground or under the ocean floor for safe long-term storage.
Zachycený CO2 by se pak pumpoval do podzemí nebo pod mořské dno, kde by byl dlouhodobě bezpečně uložen.
Over the next few months, the US will indeed alter its supply and demand conditions in a way that puts a floor under oil prices and enables a gradual recovery in the market.
V příštích měsících USA zajisté změní své nabídkové a poptávkové podmínky způsobem, který cenám ropy pevné dno a umožní postupné zotavení na trhu.
The court ruled that a series of social programs should be expanded, in order to provide a basic nutritional floor for all.
Soud stanovil, že řada sociálních programů by se měla rozšířit tak, aby poskytovala základní úroveň výživy pro všechny.
Indeed, by putting a floor on the price of sovereign debt and any accompanying inflation, central-bank intervention would reduce the real value of the debt and facilitate repayment.
Intervence centrální banky by stanovila nejnižší cenu suverénního dluhu a jakékoliv doprovodné inflace, čímž by snížila reálnou hodnotu dluhu a usnadnila jeho splacení.
First, a floor must be put under the international financial system in order to stop its collapse.
Za prvé musí mezinárodní finanční soustava získat pevnou půdu pod nohama, aby se zcela nezhroutila.
In most countries, a basic social-protection floor - which can help countries to mitigate the negative effects of shocks and prevent people from falling deeper into poverty - is affordable.
Většina zemí si může dovolit určité základní minimum sociální ochrany, která těmto zemím může pomoci tlumit negativní důsledky šoků a předcházet propadu lidí hlouběji do chudoby.
However, low-income and least-developed countries need assistance in raising the floor to more acceptable levels.
Nejméně vyspělé země s nízkými příjmy však potřebují pomoc, aby toto minimum mohly zvýšit na přijatelnější hladiny.
Even the shop floor can be swept better and cheaper by a Roomba robot than by any worker.
I zametat dílenské podlahy dokáže lépe a laciněji robot Roomba než živý pracovník.
Whereas pre-1980 monetary policy tacitly aimed at putting a floor under labor markets to preserve employment and wages, it now tacitly puts a floor under asset prices.
Zatímco před rokem 1980 měnová politika tiše usilovala o vybudování jistého dna pod trhy práce, aby chránila zaměstnanost a mzdy, nyní se tiše snaží vybudovat dno pod cenami aktiv.
Whereas pre-1980 monetary policy tacitly aimed at putting a floor under labor markets to preserve employment and wages, it now tacitly puts a floor under asset prices.
Zatímco před rokem 1980 měnová politika tiše usilovala o vybudování jistého dna pod trhy práce, aby chránila zaměstnanost a mzdy, nyní se tiše snaží vybudovat dno pod cenami aktiv.

Are you looking for...?