English | German | Russian | Czech

choke up English

Translation choke up in Czech

How do you say choke up in Czech?

choke up English » Czech

zanést ucpat zaznamenat

Are you looking for...?

choke | up