English | German | Russian | Czech

choke English

Translation choke in Czech

How do you say choke in Czech?

Examples choke in Czech examples

How do I translate choke into Czech?

Movie subtitles

We eat through our mouths but we breathe through our mouths and we can choke on food.
Jíme našimi ústy, dýcháme našimi ústy, ale můžeme se udusit jídlem.
I thought I saw it fly out of your hand after you threw a choke hold on that girl.
Myslím, že ti vypadl, když jsi skočila na tu holku.
If I don't get out of this house pretty soon, I'll choke.
Jestli se odsud rychle nedostanu, udusím se.
Yes, but don't you see you've got to pull the choke! Sometimes these get a bit cold.
Bez toho ale nenastartujete.
What's this string doing here? Hey, that's the choke!
Na co tu je ten provázek?
Choke off the oxygen.
Oddělení kyslíku.
And don't choke yourself.
ti nezaskočí.
If I don't choke her before Saturday.
ji snad uškrtím.
I should choke you.
Měl bych uškrtit.
That will choke him and keep the blood from rushing from his brain.
Zaškrtí ho a krev se nedostane do mozku. Tak zatím.
Let's go to Frankenstein and choke the truth out of him.
Pojďme za Frankensteinem a dostaňme z něj pravdu.
Here, don't gulp it, now. You'll choke yourself.
Nehltej, nebo se zalkneš.
Choke your luff.
Nechte si ty žvásty.
I'd get all tangled up in that stuff and choke myself to death.
bych se v tom udusil.

News and current affairs

Bubble-pricking may indeed choke off growth unnecessarily - and at high social cost.
Propichování bublin opravdu může zbytečně dusit růst - a společnost to vyjde draho.
What this pattern suggests is that the Party can rarely choke down more than the smallest dose of political reform, much less outright criticism before reacting in an almost autonomic fashion against it.
Současná situace naznačuje, že strana dokáže jen zřídkakdy strávit větší než jen nejtitěrnější dávku politické reformy, natožpak otevřené kritiky, aby na ni vzápětí téměř spontánně zareagovala.
Last year, many investors questioned the ECB's ability to launch a bond-buying program in the face of German opposition, and many others doubted the Fed's willingness to tighten monetary policy, because doing so could choke off the US economic recovery.
Mnoho investorů loni pochybovalo o schopnosti ECB zahájit navzdory německému odporu program nákupu dluhopisů a řada dalších pochybovala o ochotě Fedu zpřísnit měnovou politiku, protože takový krok by mohl zadusit hospodářské zotavení v USA.
But if regulations are not well tailored to the various types of market participants and to how markets actually work, they can choke off opportunities that would otherwise benefit investors and the economy.
Nejsou-li však regulace dobře šité na míru různým typům účastníků trhu a skutečnému fungování trhů, pak mohou dusit příležitosti, z nichž by jinak měli prospěch investoři i ekonomika samotná.
Will Fed Tightening Choke Emerging Markets?
Udusí zpřísněná politika Fedu rozvíjející se trhy?
Or, if these deficits are monetized, high inflation may force up long-term interest rates and again choke off economic recovery.
Anebo pokud se schodky monetizují, vysoká inflace může vyšroubovat dlouhodobé úrokové sazby a opět zadusit ekonomické oživení.
But history shows that the same structures can also choke off innovation.
Dějiny však ukazují, že tytéž struktury mohou zároveň dusit inovace.
Also, if exit occurs by selling the long-term assets purchased during QE, a sharp increase in interest rates might choke off recovery, resulting in large financial losses for holders of long-term bonds.
Uskutečňuje-li se ústup prodejem dlouhodobých aktiv nakoupených během QE, strmý vzestup úrokových sazeb může zadusit oživení, což způsobí velké finanční ztráty držitelům dlouhodobých dluhopisů.
The danger today is that short-sighted protectionist reactions to the economic crisis could help to choke off the economic globalization that has spread growth and raised hundreds of millions of people out of poverty over the past half-century.
Nebezpečí dnes spočívá v tom, že by krátkozraké protekcionistické reakce na hospodářskou krizi mohly zadusit ekonomickou globalizaci, která doposud šířila růst a za poslední půlstoletí vytrhla stovky milionů lidí z chudoby.

Are you looking for...?