English | German | Russian | Czech

choker English

Translation choker in Czech

How do you say choker in Czech?

Are you looking for...?