English | German | Russian | Czech

choky English

Translation choky in Czech

How do you say choky in Czech?

choky English » Czech

dusivý

Are you looking for...?