English | German | Russian | Czech

choke off English

Translation choke off in Czech

How do you say choke off in Czech?

choke off English » Czech

zabránit zamezit bránit

Are you looking for...?

choke | off