English | German | Russian | Czech

choking English

Translation choking in Czech

How do you say choking in Czech?

Are you looking for...?