English | German | Russian | Czech

chladně Czech

Translation chladně translation

How do I translate chladně from Czech into English?

Synonyms chladně synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladně?

Examples chladně examples

How do I use chladně in a sentence?

Movie subtitles

Vypadá to, že jsi k jejímu zpoždění přistupoval chladně.
You seem sort of cold towards her lately.
Sedí na druhé straně stolu a pozoruje , chladně, zdvořile, nemilosrdně.
He sits across the table and watches me cold, polite, merciless.
Chovat se k němu takto chladně.
Giving him the cold shoulder.
Publikum dnes vypadá chladně.
The audience is a little cool tonight.
Přijali chladně.
I was received very roughly.
A Evald stárne právě tak osaměle, chladně a mrtvě.
And Evald is growing just as lonely, cold and dead.
Ale ve třídě, když se na tak chladně díváte, je všechno pryč.
But in class, when you give me those cold looks, I forget.
Odvrací se chladně od salátů, u pečeně ani nezůstala stát.
It turns from cold salads, or with roast did not stop.
Řekl to chladně a tvrdě a přitom se na díval.
He just said it cool and hard, and looked right at me.
Jsem přesvědčený, že Francouzi přijmou mou knihu chladně.
I'm sure that the French will give my book a cool reception because of their prudishness.
Ne, Helga ho přivedla na svět a pak chladně opustila.
No, Helga delivered him and then she quit me cold.
Ale i když jednal tak chladně, byl ke mně moc milý.
But though he acts so cold, this man's been very kind to me.
Kdo jsi a co jsi, že se můžeš chovat tak chladně?
Who and what are you that lets you play it this cool?
Působí dost chladně a nepřívětivě.
She's so cold and unfriendly.

News and current affairs

Totéž platí pro nové pokolení ruských žen (a mužů): v jejich moderním, chladně kalkulujícím myšlení je málo místa pro oběť, pro rodinu, umění, kulturu nebo vědu.
So do most of the new generation of Russian women (and men): in their modern, calculating minds, there is little place for sacrifice, whether for family, art, culture, or science.
Putin by si mohl získat vděčnost Rusů budoucnosti, jestliže chladně přezkoumá pravomoci svého úřadu.
Putin could earn the gratitude of future Russians by coolly re-examining the powers of his office.

Are you looking for...?