English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB ochladnout IMPERFECTIVE VERB chladnout

chladnout Czech

Meaning chladnout meaning

What does chladnout mean in Czech?

chladnout

cool, cool down stávat se chladným resp. chladnějším

Translation chladnout translation

How do I translate chladnout from Czech into English?

chladnout Czech » English

cool

Synonyms chladnout synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladnout?

chladnout Czech » Czech

stydnout vychládat ochlazovat se ochladnout

Conjugation chladnout conjugation

How do you conjugate chladnout in Czech?

chladnout · verb

Examples chladnout examples

How do I use chladnout in a sentence?

Movie subtitles

Rocky, Začínám tady chladnout.
Rocky, I'm coolin' down over here.
V těchto prvních, oslnivých momentech se nově narozený vesmír začal rozpínat a chladnout.
In those first dazzling moments the newborn universe began to expand and cool.
Vypadá to, že začaly chladnout před 200 lety.
They started to cool about 200 years ago.
Cítila jsem, že jeho tělo začíná chladnout.
Then I felt his body begin to grow cold.
Ale otéká a začíná chladnout.
But he's swelling, and he's getting colder.
Jestli bude takhle chladnout dál, brzo budu mít omrzliny.
Do not let me leave like a hot potato.
Tede, začínám tady nějak chladnout.
Yeah, Ted, I'm losing wood over here.
Myslím, že začíná chladnout.
I think she's turning cold.
Začíná chladnout.
She's getting cold. She's not coming back.
Jak všechno to záření a hmota vybuchovaly do různých směrů, vesmír začíná časem chladnout.
As all the radiation and matter shoots out in different directions, the Universe eventually starts to cool.
Takže, pokud hvězda vyhoří, začíná chladnout.
So, as a star runs out of fuel, it begins to cool.
Ale když nechali skláři chladnout sklo po dlouhou dobu, vytvořily se velké krystaly.
But when the workers left the glass to cool down over a long period, large crystals were created.
Kdyby aplikoval výsledky k výpočtu, jak dlouho by měla chladnout tělesa o velikosti planety, pak by mohl získat přesné stáří Země.
If he scaled up his figures to calculate how long it would take an object the size of the planet to cool down, then he would have the exact age of the Earth.
budou hotové, je pěkně slije, nechá chvíli schnout, chladnout a pak je oloupe.
When they're ready, he should drain them, let them dry and cool down, then peel them.

Are you looking for...?