English | German | Russian | Czech

chladnokrevně Czech

Meaning chladnokrevně meaning

What does chladnokrevně mean in Czech?

chladnokrevně

cold-bloodedly s rozvahou; bez bázně, rozčilení

Translation chladnokrevně translation

How do I translate chladnokrevně from Czech into English?

chladnokrevně Czech » English

in cold blood imperturbably cold-bloodedly nervelessly

Examples chladnokrevně examples

How do I use chladnokrevně in a sentence?

Movie subtitles

Ale ti dva zabili chladnokrevně člověka, a zaplatí zato.
Coleman, you can't leave us here. You've got to see us through.
Takhle chladnokrevně, Blackie.
Not in cold blood, Blackie.
Můj manžel ano, ale jsem Angličanka. Vy jste ji chtěli chladnokrevně zavraždit.
My husband was, but I'm English. and you were going to butcher her in cold blood.
Když se vzdáme, nikdo si přece netroufne nás chladnokrevně zavraždit.
If we give ourselves up, they daren't murder us in cold blood. - They're bound to give us a trial.
Když některý Indian protestoval, chladnokrevně jste ho zastřelili.
When any Indians protested, you shot them down in cold blood.
Chladnokrevně. To tu ještě nebylo.
Coldest-blooded thing I ever heard of.
Jak chladnokrevně lžeš!
What a cool liar you are, Melly.
Musí to vypadat chladnokrevně, ale byla jsem tak vyděšená.
I know it must sound terribly cold-blooded.. butI wasso terrified.
Stát prokáže,. že obžalovaný nejen oloupil kancelář expresní služby,. ale také že chladnokrevně zastřelil hlídače Wilsona.
The State will prove. not only did the defendant rob the express office. but also that he shot down the watchman, Wilson, in cold blood.
Varuju , chladnokrevně zabiju.
I'm warning you, I'll kill you in cold blood.
Víte zavraždit člověka chladnokrevně ho zabít, ale nedokážete ho potáhnout ho za bradu.
You can murder a man, kill in cold blood. but you cannot pull a man's beard!
Chladnokrevně?
In cold blood?
Ale ne takhle chladnokrevně!
But not in cold blood like this!
Tohle udělali chladnokrevně.
This was done in cold blood.

Are you looking for...?