English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chladný COMPARATIVE chladnější SUPERLATIVE nejchladnější

chladný Czech

Meaning chladný meaning

What does chladný mean in Czech?

chladný

cold, cool mající nízkou teplotu  Z klimatizace fouká chladný vzduch. přen. projevující se málo výrazně bezcitně  Dostalo se nám chladného přijetí.

Translation chladný translation

How do I translate chladný from Czech into English?

Synonyms chladný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladný?

Inflection chladný inflection

How do you inflect chladný in Czech?

chladný · adjective

+
++

Examples chladný examples

How do I use chladný in a sentence?

Simple sentences

Byl to chladný den.
It was a cold day.

Movie subtitles

Nemá dost skleníkových plynů k zachycení tepla a tak je to chladný, neúrodný, pouštní svět.
It doesn't have enough greenhouse gases to trap in heat and it's become a cold, barren, desert world.
Vítr je docela chladný, mohl byste přinést přikrývku.
The wind's quite chilly, Fetch a rug, would you.
Příliš chladný.
Much too cold.
Nemůžu uvěřit že někdo může být tak krutý a chladný.
I can't convince myself that anyone, least of all you, could be so hard and cold.
Chladný.
Strange.
Jste chladný.
You're strange.
chladný hlas a bledý obličej.
His voice is too cold and his face is too pale.
Čistý, chladný vzduch.
Clean, cold air.
Velmi chladný typ, tenhle pan Lightcap.
Yeah, a very cold character, Mr. Lightcap.
Ve stepích tam vane chladný vánek.
There's always a soft cool breeze blowing across the veldt.
Něco na ty chladný noci v Holywellu.
Something for those cold nights at Holywell.
Nikdy by to neudělala, kdybys byl chladný a bezcitný. Nahlédni do svého nitra.
And they would not have been if deep down inside of you you were this cold, this relentless.
Jsi tak chladný.
Oh, my, my, what a cold shoulder.
Docela chladný, jako tahle noc.
Pretty cold one. Cold night, too.

News and current affairs

Vnímání spravedlnosti jako odplaty často přehlíží samotnou oběť a celý systém je zpravidla neosobní a chladný.
Justice as retribution often ignores the victim and the system is usually impersonal and cold.
Že je otrlý a chladný, když mluví o obětech - nejen albánských, ale i srbských -, srbstí diváci přehlížejí.
That he is cold and callous when discussing victims - not only Albanian, but Serbian too - Serbs tend to overlook.
Mravní city, zejména empatie, umí zařídit to, co žádný chladný úsudek nedokáže: nutí nás pocítit - a tedy chtít zohlednit - prožitky ostatních.
Moral emotions, notably empathy, can accomplish what no bloodless ratiocination can: they make us feel - and thus want to account for - the experience of others.
však bude Evropská unie zvažovat, co je třeba dělat, není namístě hysterické jančení, ale chladný realismus.
But, as the European Union ponders what to do, cold realism, not hysterical overreaction, is in order.
Když se na západě setmělo a obrovské a dokonale oranžové slunce se začalo vpalovat do obzoru, vyšel na východě chladný, modravě bílý měsíc, jenž byl stejně dokonale plný a kulatý jako slunce.
As the sun set in the west, a huge and perfect orange ball burning into the earth, the moon had risen in the east, as perfectly full and round as the sun, cool and bluish white.

Are you looking for...?