English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB ublížit IMPERFECTIVE VERB ubližovat

ublížit Czech

Meaning ublížit meaning

What does ublížit mean in Czech?

ublížit

harm, hurt, injure způsobit újmu

Translation ublížit translation

How do I translate ublížit from Czech into English?

ublížit Czech » English

hurt offend injure harm wrong pain anguish

Synonyms ublížit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as ublížit?

Conjugation ublížit conjugation

How do you conjugate ublížit in Czech?

ublížit · verb

Examples ublížit examples

How do I use ublížit in a sentence?

Simple sentences

Nechtěl jsem ti ublížit.
I didn't mean to hurt you.
Nechtěl ti ublížit.
He didn't mean to hurt you.
Nechtěl vám ublížit.
He didn't mean to hurt you.
Ale jdi, nechtěl jsem ti ublížit.
Come on, I didn't mean to hurt you.
Nikdy jsem neměla žádný důvod ublížit Tomovi.
I never had any reason to hurt Tom.
Sami by mohl Layle ublížit.
Sami could hurt Layla.

Movie subtitles

Chtěli by nám mimozemšťané opravdu ublížit?
Would aliens really want to do us harm?
Vím že je to těžké, ale napadá Vás nějaký důvod, proč by mu někdo chtěl ublížit?
I know this is difficult, but can you think of any reason why someone would want to hurt him?
Chci s vámi mluvit, ne vám ublížit.
Mr. Foster!
Víte o někom, kdo by mohl chtít vaší matce ublížit?
Do you know of anyone who may have wished your mother harm?
Nikdo koho znala by nechtěl nijak ublížit.
No one she would have known would have wanted to cause her any harm.
Je možné, že někdo kdo měl s vámi neshody mohl ublížit vaší ženě?
Is it possible someone who held a grudge against you took it out on your wife?
Proč vám chtějí ublížit?
Why are they after you?
A nechci ti ublížit.
And I don't wanna hurt you.
Nikdy jsem ti neměl ublížit.
My job was never to hurt you.
Nemohou ublížit netopýrovi.
They cannot harm that bat.
ti přece nemůže ublížit.
It can't hurt you.
Nechci dívce ublížit.
I'm sure i don't want to do that girl a hurt.
Nebudu váhat zopakovat to před , - ale nechceme zbytečně ublížit.
We shall be quite ready to repeat it in her presence, but. we want to do as little harm as possible. oh.
Madam, nechceme vám ublížit.
Come, ma'am. We wish you no harm.

News and current affairs

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
But there is a serious downside: The deal could hurt developing-country exporters, unless the EU and the US make a concerted effort to protect these actors' interests.
Rozvinuté země možná nechtějí Bangladéši a mizejícím ostrovním státům ublížit, avšak žádná válka by nemohla být ničivější.
The advanced countries might mean Bangladesh and the disappearing island states no harm, but no war could be more devastating.
Naopak mu to snadno mohlo ublížit.
Indeed, it could easily have hurt him.
Chůva ale milovala moji matku, protože moje matka byla kdysi jejím dítětem; občas se mi zdálo, že by byla schopna kohokoliv zabít, kdo by jen odvážil nám ublížit.
Nanny loved my mother because my mother was once her baby. Sometimes it seemed to me that she would kill anyone who would dare to hurt us.
Sebevražedná hromadná vražda je důsledkem organizované nenávisti - naprosté touhy ublížit nepříteli ne za to, co (tedy závisti), ani za to, co dělá (tedy hněvu), ale za to, čím a kým je.
Suicidal mass murder results from organized hatred-the unconditional craving to harm an enemy not for what it has (as with envy) or for what it does (as with anger), but for what it is.
Ublížit někomu přehozením výhybky, která změní směr jízdy vlaku, jsme naopak schopni teprve poslední dvě staletí - což je příliš krátká doba na to, aby to z evolučního hlediska mohlo mít nějaký význam.
On the other hand, it is only in the last couple of centuries - not long enough to have any evolutionary significance - that we have been able to harm anyone by throwing a switch that diverts a train.

Are you looking for...?