English | German | Russian | Czech
tako | akt | trakt | tat

takt Czech

Meaning takt meaning

What does takt mean in Czech?

takt

bar hud. základní časová jednotka hudby, tvořená několika stejně dlouhými intervaly (dobami)  Po třech taktech je nutno zahrát repetici. hud. pravidelně se opakující posloupnost taktů  Valčík je tanec v tříčtvrťovém taktu. discretion, tact způsob chování, zohledňující potřeby a pocity jiných osob tech. vymezená část cyklu spalovacího motoru

Translation takt translation

How do I translate takt from Czech?

takt Czech » English

tact bar time stroke beat rhythm measure

Synonyms takt synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as takt?

Inflection takt inflection

How do you inflect takt in Czech?

takt · noun

+
++

Examples takt examples

How do I use takt in a sentence?

Movie subtitles

A, Tonetti, pamatujte. žádám delikátnost, takt, jistotu.
Now, Tonetti, remember I want delicacy, tact, assurance, finesse.
Dokázal jsem to, ale vyžadovalo to značný takt.
I managed it, but it required considerable tact.
Někdo je pořád o jeden takt pozadu!
Someone's still a beat off.
Vojáku, jste o takt pozadu.
Say, soldier. You're a beat off.
Možná to pro vás bude šokující, ale. známe a obdivujeme každý takt vašeho váženého Johanna Strausse.
This may sound shocking to you Mr. von Basil, but we know and admire each bar of your adorable Johann Strauss. Uhum.
Takt.
Tact.
Takt.
Tact, women like that.
A vrozený smysl pro takt. sira Francise. To jsme mohli tušit.
We should have known that.
Vrozený takt mu velel, aby se diskrétně vzdálil.
He backed away discretely.
Musím se spolehnout na váš takt.
I'm going to have to rely on your tact.
Pojďte dál, jste zosobněný takt.
Come in, Mr. Tact.
Řekl bych, že jeho mozek byl takt uzpůsoben v rámci nějakého plánu.
I suggest his mind has been so conditioned as part of a preconceived plan.
Co tvůj takt?
You don't hear me crowing about it.
Takt nebyl nikdy silnou stránkou rodiny Millerových.
Taste never has been the Miller family's strongest point.

Are you looking for...?