English | German | Russian | Czech

nasal English

Translation nasal in Czech

How do you say nasal in Czech?

nasal English » Czech

nosní nosový nazální nazála

Examples nasal in Czech examples

How do I translate nasal into Czech?

Movie subtitles

Singeing of nasal hairs.
Spálené chloupky v nose.
There is also acute coryza of the nasal cavities accompanied by local inflammation of the larynx.
Akutní zánět nosní sliznice doprovázený místním zanícením hrtanu.
Bruising and edema around the eyes bruising of the nose, nasal bones fractured laceration of the lips and inner right cheek jugular vein cut repeatedly probably violent sawing done.
Podlitiny a otoky kolem očí, podlitiny na nose, nosní kost je zlomená. Natržené rty a pravá tvář zevnitř. Krční žíla byla přeřízlá vícekrát, pravděpodobně s velkým násilím.
Severe nasal diphtheria, sir.
Prý měl záškrt, pane.
Stationery, leather goods, nasal injuries Cricket bats, film stars, dolphinariums.
Papírnictví, kožené zboží, nosní úrazy, kriketové pálky, filmové hvězdy, delfinárium.
There's the nasal membrane.
Tady je nosní membrána.
It bears the nostrils und covers the nasal passages.
Obsahuje nozdry a kryje nosní dutiny.
The fever, the nasal discharge.
Teploty, lepkavý pot.
They give her a nasal smear?
Brali ji stěry?
They should've given her a nasal smear.
Stěry by měli vzít.
Boy, they didn't even give her a nasal smear!
Ani stěry nevzali!
Thelma, did they give you a nasal smear?
Thelmo, brali ti stěry?
You make them give you a nasal smear.
Řekni jim, ti je vezmou.
They clear up your nasal passages. for up to 12 hours straight.
Zbaví rýmy na celých dvanáct hodin.

News and current affairs

The nasal cavity is unique, as the only place where brain cells (neurons) are directly exposed to the environment.
Nosní dutina je jedinečná, neboť je to jediné místo, v němž jsou mozkové buňky (neurony) přímo vystaveny okolnímu prostředí.
If we model smell on local terms, we can trace how nasal neurons interact with scent particles, sending signals through a network of other neurons to the brain.
Budeme-li modelovat čich v lokálním měřítku, můžeme vysledovat, jak nosní neurony reagují s pachovými částicemi a vysílají přes síť jiných neuronů signály do mozku.

Are you looking for...?